Offisielt frå statsrådet 15. oktober 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. oktober 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St. prp. nr. 3 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Lov 2. juli 2004 nr. 63 om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. tek til å gjelde 1. november 2004.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 9-3 trer i kraft 1. november 2004.

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Forskrift om overgangsreglar ved ikraftsetjing av lov 2. juli 2004 nr. 63 om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. blir fastsett.

Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m.
blir fastsett.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor

Delegasjon til Utdannings- og forskningsdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig som følge av overføringen.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta utnevnes til statssekretær for statsråd Erna Solberg med tiltredelse 22. oktober 2004.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Dag Haakon Mork Ulnes utnevnes til hjemmebasert ambassadør i Kingstown (St. Vincent og Grenadinene), med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Kjell Ove Orderud Skare utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Arne Skjærpe utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Karl Egil Hanevik utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Underdirektør Marit Skaar Reiersen utnevnes til avdelingsdirektør i Moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Arbeidsforskningsinstituttet as overføres fra Arbeids- og sosialdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2005.

Forvaltningsansvaret for midlertidig lov 21. juni 2002 nr. 26 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet as overføres fra Arbeids- og sosialdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2005.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Østfold Energi Produksjon AS gis tillatelse til overføring av tilleggsfelt til Borgund kraftverk i Lærdalsvassdraget i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane.

Agder Energi Produksjon AS gis tillatelse til bygging av Uleberg kraftverk i Skjerkavassdraget i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder.
(Pressemelding)