Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 15. oktober 2010

I statsrådet i dag vart blant anna Anne Aasheim tilsett som direktør for Norsk kulturråd for ein åremålsperiode på seks år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. oktober 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Meld. St. 5 (2010-2011)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 5 L (2010-2011)
Endringar i einingsregisterlova og føretaksregsisterlova

2.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser etter naturmangfoldloven § 77 i forbindelse med erstatning ved vedtak om vern av område som nasjonalpark eller landskapsvernområde etter den tidligere naturvernloven.
(Pressemelding)

3.      Delegasjon av myndigheit

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet får den myndigheit som ligg hos Kongen i lov 18. juni 1965 nr. 4 vegtrafikklov § 7 første ledd til å forby bestemde grupper av kjøretøy.
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Ungdom mot Vold over Justis- og politidepartementets vedtak av 16. juni 2010 om støtte til tiltak rettet mot unge domfelte. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Øyvind Lie over Olje- og energidepartementets vedtak
23. september 2010 om avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 12 i sak 2009/01944. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Beograd, Nils Ragnar Kamsvåg, utnevnes tillike til ambassadør i Podgorica, Montenegro.

Ambassadør i Moskva, Knut Hauge, utnevnes tillike til ambassadør i Tasjkent, Usbekistan.

Ambassadør i Paris, Tarald Osnes Brautaset, utnevnes tillike til ambassadør i Fyrstedømmet Monaco.

Ambassadør i Baku, Erling Skjønsberg, utnevnes tillike til ambassadør i Tbilisi, Georgia.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Nina Horg Thoresen utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Anne Aasheim åremålsbeskikkes som direktør for Norsk kulturråd for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Bente Aronsen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om regulering av verdipapirfond (UCITS) og direktiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av
6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører.

Inngåelse av avtale om skipsfart mellom Norge og Algerie.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Kasakhstan om internasjonal vegtransport.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i studier av videreutvikling av infrastruktur for gass – Zeebrugge kompresjonsprosjekt.

Salten Kraftsamband AS gis konsesjon for erverv av samtlige aksjer i
BE Produksjon AS

 

 

 

 

Til toppen