Offisielt frå statsrådet 16. januar 2009

I statsråd i dag vart det nemnt opp eit utval som skal greie ut mellomlagring av brukt nukleært brensel og anna avfall med lang levetid.

Statsråd vart halde på Oslo slott 16. januar 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. januar 2009 til lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker).
Besl. O. nr. 53 (2008-2009). Lov nr. 5.

Finansdepartementet

Endringene i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 3-7,
§ 4-10, § 4-11, § 4-13 tredje ledd, § 5-2, § 5-3, § 12-3 annet ledd, § 12-9 annet og tredje ledd og § 12-12 femte ledd trer i kraft straks.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak av 18. desember 2008 til lov om endringer i husleieloven.
Besl. O. nr. 47 (2008-2009). Lov nr. 6.

2.      Styrer, utval

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes et til utvalg for utredning av mellomlagerløsning for brukt nukleært brensel og annet langlivet avfall (Fase 2-utvalget):

Professor, dr. philos Erling Stranden, Kongsberg (leder)
Konsulent Arne Bjørlykke, Trondheim
Avdelingsdirektør Rolf Jullum, Bærum
Konsernrådgiver Bente Pretlove, Bærum
Daglig leder, cand. oecon  Ingeborg Rasmussen, Bærum
Ordfører Lene Conradi, Asker
Senior consultant Bo Johan Fredrik Gustafsson, Gotland, Sverige
Daglig leder, cand. scient Nils Bøhmer, Oslo
Førstekonsulent Liv Hodøl Thoresen, Elverum
(Pressemelding)

3.      Utnemningar m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Bjørn Tore Kjellemo utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen