Offisielt frå statsrådet 16. mars 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven.

Statsråd vart halde på Oslo slott 16. mars 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 70 L (2011-2012)
Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskutvalet)
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 71 L (2011-2012)
Endringer i kirkeloven m.m.
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. januar 2012 til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.
Lovvedtak 35(2011-2012). Lov nr. 12.
Loven trer i kraft 1. juli 2012.

Olje- og energidepartementet

Delt ikraftsetting av lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover.
Lovens romertall II, III, IV, V og VI og de deler av romertall I som omhandler endringer i energiloven §§ 8-2 første ledd og 10-1 tredje ledd trer i kraft straks.

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Rigmor Elianne Skjeie Koti utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Einar Rystad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Terje Aalia utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartmentet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ørnulf Isak Huru utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Grensekommissær Ivar Magne Sakserud åremålsbeskikkes for en ny periode på tre år som grensekommissær for den norsk-russiske grense, fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Politiadvokat Jo Christian Jordet utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU av 23. februar 2011 om opprettelse av et trafikkovervåknings- og informasjonssystem for skipsfarten.

Forsvarsdepartementet

Endring av statuttene for St. Olavsmedaljen med ekegren og krigsmedaljen.
(Pressemelding)