Offisielt frå statsrådet 17. februar 2006

Offisielt frå statsrådet 17. februar 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. februar 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 40 (2005 – 2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv om marknader for finansielle instrument (verdipapirmarknadsdirektivet)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forliksrådsforskriften.

3. Delegasjon av myndigheit

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill § 10 annet ledd delegeres til Kultur- og kirkedepartementet.

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av Rita Sletner som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mars 2006 til 28. februar 2010.

5. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Gjennestad gartnerskole over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 7. juli 2003 om å avslå søknaden om godkjenning av nytt tilbud og endret tilskuddssats etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Guatemala, Tegucigalpa og Belmopan, Lars Roar Fure, utnevnes tillike til ambassadør i San Salvador, El Salvador.

Finansdepartementet

Investeringsdirektør Olaug Svarva åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Folketrygdfondet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Njaal Segaard utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør Bernt Grimstvedt utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Underdirektør Geir Dalholt utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet.

Godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979.

Helse- og omsorgsdepartementet

Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere gis mandat og fullmakter i samsvar med vedlegg I og II, jf. strålevernloven § 16, med virkning fra 1. april 2006. Fra samme tidspunkt oppheves kongelige resolusjon av 26. juni 1998.

Godtgjørelse til medlemmer av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling og kontrollkomité gis etter de til enhver tid gjeldene veiledende satser i Statens personalhåndbok for godtgjørelse til medlemmer av statlige utvalg.