Offisielt frå statsrådet 17. juni 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. juni 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2004-2005)
Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi mv.
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 72 (2004-2005) Lov nr. 56

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.).
Loven gjeld frå 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 97 (2004-2005) Lov nr. 57

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
Besl. O. nr. 109 (2004-2005) Lov nr. 58

Lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i enkelte andre lover trer, med unntak av § 1-7 b tredje ledd, i kraft 1. juli 2005.
(Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova.
Ikraftsetting av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova, jf. Vedtaket IV nr. 3 og 4.
Besl. O. nr. 132 (2004-2005) Lov nr. 59

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 5. mai 1927
nr. 1 om arbeidstvister m.m.
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 134 (2004-2005) Lov nr. 60

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat.
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 133 (2004-2005) Lov nr. 61

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) trer i kraft fra 1. januar 2006 med følgende unntak og presiseringar:
Paragraf 10-12 sjette ledd trer i kraft 1. juli 2005.
Paragraf 14-9 femte ledd andre punktum får ikke anvendelse overfor midlertidig arbeidsavtale som løper på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden.
For oppsigelse som finner sted før lovens ikrafttreden, gjelder lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 61 nr. 4.
For arbeidstakere som på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden har en særlig uavhengig stilling skal, for så vidt arbeidstakeren fortsetter i denne stillingen, loven kapittel 10 tre i kraft 1. januar 2011. Paragraf 10-2 første og andre ledd trer likevel i kraft 1. januar 2006.
Ikrafttreden for § 2-4 fastsettes senere.
Besl. O. nr. 96 (2004-2005) Lov nr. 62

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i barnelova (felles foreldreansvar for samboende foreldre).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 92 (2004-2005) Lov nr. 63

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om barnehager (barnehageloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 112 (2004-2005) Lov nr. 64

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringer i lov 17. juli 1992
nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) mv.
Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov
13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) mv. trer i kraft
1. januar 2006 med unntak av lov om barneverntjenester § 9-2 som trer i kraft 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 103 (2004-2005) Lov nr. 65

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn).
Besl. O. nr. 135 (2004-2005) Lov nr. 66

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Besl. O. nr. 118 (2004-2005) Lov nr. 67

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 119 (2004-2005) Lov nr. 68

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 19. juni 1964
nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 120 (2004-2005) Lov nr. 69

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 19. juni 1969
nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 121 (2004-2005) Lov nr. 70

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 122 (2004-2005) Lov nr. 71

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Besl. O. nr. 123 (2004-2005) Lov nr. 72

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 124 (2004-2005) Lov nr. 73

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 126 (2004-2005) Lov nr. 74

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 127 (2004-2005) Lov nr. 75

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Besl. O. nr. 128 (2004-2005) Lov nr. 76

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.
Besl. O. nr. 125 (2004-2005) Lov nr. 77

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 17. juli 1998
nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 129 (2004-2005) Lov nr. 78
(Sjå også pkt. 7 Andre saker)

Ikraftsetting fra 1. juli 2005 av følgende lovendringer som er del av lov
10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.:
Lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter – endring av §§ 1 og 2, opphevelse av lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv., lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. – endring av § 8-5, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 første ledd – nytt
nr. 15.
Kongelig resolusjon 22. desember 1995 om overføring av eneretter fra
A/S Vinmonopolet til Arcus Produkter AS oppheves fra samme tidspunkt.

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om akvakultur (akvakulturloven).
Besl. O. nr. 113 (2004-2005) Lov nr. 79

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.
Besl. O. nr. 114 (2004-2005) Lov nr. 80

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringar i lov 20. mars 1998 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).
Besl. O. nr. 90 (2004-2005) Lov nr. 81

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endring i lov 12. mai 2000
nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.
Besl. O. nr. 108 (2004-2005) Lov nr. 82

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 79 (2004-2005) Lov nr. 83

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i lov 25. juni 2004
nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet).
Besl. O. nr. 78 (2004-2005) Lov nr. 84

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).
Besl. O. nr. 77 (2004-2005) Lov nr. 85

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endring i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre).
Besl. O. nr. 102 (2004-2005) Lov nr. 86

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet).
Besl. O. nr. 100 (2004-2005) Lov nr. 87

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Besl. O. nr. 98 (2004-2005) Lov nr. 88

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover.
Loven del IV trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 101 (2004-2005) Lov nr. 89

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
Besl. O. nr. 99 (2004-2005) Lov nr. 90

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 117 (2004-2005) Lov nr. 91

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll).
Besl. O. nr. 115 (2004-2005) Lov nr. 92

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 19. juni 1997
nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.).
Besl. O. nr. 116 (2004-2005) Lov nr. 93

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringar i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.
Loven II og III skal gjelde fra 15. august 2005.
Besl. O. nr. 105 (2004-2005) Lov nr. 94

Ikraftsetting av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) skal gjelde fra 15. august 2005.

Delvis ikraftsetting av lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) skal gjelde fra 15. august 2005, med unntak av §§ 2-13, 5-20, 5-21 fjerde ledd, 5-23 andre ledd, kapittel 6, §§ 13-5, 14-5 andre ledd, 14-6 andre ledd, 14-8 sjette ledd, 14-9, 14-12 nr. 3 og 14-12 nr. 8.
Lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag blir opphevet 15. august 2005.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge.
Besl. O. nr. 106 (2004-2005) Lov nr. 95

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 107 (2004-2005) Lov nr. 96

Ikraftsetting av lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) trer i kraft 1. januar 2006.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i åndsverkloven m.m.
Loven gjelder fra 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 93 (2004-2005) Lov nr. 97

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.
Delvis ikraftsetting av lov 14. juni 2005 om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.
Nytt § 4-4 tredje ledd, endring i § 10-3 første og annet ledd, samt opphevelsen av
§ 4-6 trer ikke i kraft foreløpig. De øvrige endringene trer i kraft fra 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 111 (2004-2005) Lov nr. 98

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endring i lov 12. juni 1987
nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 56 (2004-2005) Lov nr. 99

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om endring i lov 9. juni 1972
nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite.
Besl. O. nr. 131 (2004-2005) Lov nr. 100
(Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 14. juni 2005 til lov om eigedomsregistrering.
Besl. O. nr. 104 (2004-2005) Lov nr. 101

Moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2005 til lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven).
Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 om visse forhold vedrørende de politiske partiene.
Kapittel 4 i loven trer i kraft fra 1. juli 2005. Lov 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter oppheves fra samme dato.
Øvrige deler av loven trer i kraft fra 1. januar 2006. Kapittel 5 i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) oppheves fra samme dato.
Besl. O. nr. 130 (2004-2005) Lov nr. 102

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. juni 2005 til lov om statens embets- og tjenestemenn.
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Lov nr. 103
(Sjå også pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endring i lov 15. juni 2001
nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover.
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 87 (2004-2005) Lov nr. 104

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.
Loven trer i kraft 17. juni 2005.
Opplæringsloven § 2-4 fjerde ledd trer ikke i kraft .
Besl. O. nr. 94 (2004-2005) Lov nr. 105

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.
Loven trer i kraft 17. juni 2005.
Besl. O. nr. 95 (2004-2005) Lov nr. 106

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål og forskrift om endring i forskrift
25. juli 1986 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Fastsettelse av forskrift om Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.

Fastsettelse av endring i forskrift 1996-12-13 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk. Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Olje- energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

4. Delegasjon av myndigheit

Arbeids- og sosialdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i enkelte andre lover romertall VI nr. 1 til Arbeids- og sosialdepartementet.
(Sjå også pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Landbruks- og matdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter § 1 annet ledd, § 3, § 12 fjerde ledd, § 38 annet ledd, § 48 og § 60 i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige til Landbruks- og matdepartementet.
(Sjå også pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Moderniseringsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om statens embets- og tjenestemenn.
(Sjå også pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Klagesaker m.m.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Klage fra Askvoll kommune over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 30. april 2004 om å godkjenne Holmedal skule etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Aten, Finn Kristen Fostervoll, utnevnes tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

Avdelingsdirektør Tore Nedrebø utnevnes til ambassadør i Abuja, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Direktør Knut Brofoss utnevnes til leder av Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Ingrid Færden utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Øystein Haram utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Trond Grytting utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Landsdelskommando Nord med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Brigader Tor Arnt Sandli utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som Commander ved Combined Air Operation Centre 3 med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av oberst, midlertidig brigader, Jon Rikter-Svendsen som overadjutant fra Luftforsvaret hos H.M. Kongen fra 1. september 2005.
Beordring av oberst Erik Arff Gulseth som overadjutant fra Luftforsvaret hos H.M. Kongen med virkning fra 1. september 2005 for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Per Hermann Bodal som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen fra 1. september 2005.

Beordring av orlogskaptein Stig Henning Stange Gjølstad som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen med virkning fra 1. september 2005 for en periode
på tre år.

(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Frode Myrvold utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konsulent Gina Lund utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2006 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Inngåelse av protokoll til avtale mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved offisielt besøk til Island og Grønland 1.-12. juli 2005.

Finansdepartementet

Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del I (regnskapsloven).
(Sjå også pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Underskriving av ei skatteavtale mellom Noreg og Grønland.

Samferdselsdepartementet

Den sivile transportberedskapsorganisasjonen (TBO) nedlegges fra 1. juli 2005, samtidig oppheves kongelig resolusjon av 18. juli 1952.