Offisielt frå statsrådet 17. september 2004

Offisielt frå statsrådet


Statsråd vart halde på Oslo slott 17. september 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 83 (2003-2004)
Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur.

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 93 (2003-2004)
Om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven).
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov av 2. juli 2004 nr. 67 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker). Del I, endringene i utlendingsloven §§ 29 og 30, trer i kraft 15. oktober 2004.

3. Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra NRK Troms og Finnmark over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i Kriminalomsorgen region nords brev av 22. juli 2004. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Turid Bertelsen Rodrigues Eusébio utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Øyvind Stokke utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunaldirektør Ingrid Finboe Svendsen åremålsbeskikkes som direktør i Arbeidstilsynet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politimester Vidar Refvik åremålsbeskikkes som assisterende politidirektør i Politidirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et flerårig delprogram under europaparlaments- og rådsvedtak 1230/2003/EF om tiltak på energiområdet (”COOPENER”), i samsvar med et framlagt forslag.

Oppsigelse av internasjonal avtale av 6. august 1992 om etablering og drift av det sivile LORAN-C navigasjonssystemet i Nordvest-Europa og Det nordlige Atlanterhav.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeidstilsynet utpekes som koordinerende instans for HMS-tilsyn for virksomhetene på land fra våren 2005 .
(Pressemelding)