Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 17. september 2004

Offisielt frå statsrådet


Statsråd vart halde på Oslo slott 17. september 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 83 (2003-2004)
Endringer i statsbudsjettet for 2004 som følge av endret departementsstruktur.

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 93 (2003-2004)
Om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven).
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov av 2. juli 2004 nr. 67 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker). Del I, endringene i utlendingsloven §§ 29 og 30, trer i kraft 15. oktober 2004.

3. Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra NRK Troms og Finnmark over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i Kriminalomsorgen region nords brev av 22. juli 2004. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Turid Bertelsen Rodrigues Eusébio utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Øyvind Stokke utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunaldirektør Ingrid Finboe Svendsen åremålsbeskikkes som direktør i Arbeidstilsynet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politimester Vidar Refvik åremålsbeskikkes som assisterende politidirektør i Politidirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et flerårig delprogram under europaparlaments- og rådsvedtak 1230/2003/EF om tiltak på energiområdet (”COOPENER”), i samsvar med et framlagt forslag.

Oppsigelse av internasjonal avtale av 6. august 1992 om etablering og drift av det sivile LORAN-C navigasjonssystemet i Nordvest-Europa og Det nordlige Atlanterhav.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeidstilsynet utpekes som koordinerende instans for HMS-tilsyn for virksomhetene på land fra våren 2005 .
(Pressemelding)

Til toppen