Offisielt frå statsrådet 18. september 2009

Kristin Lund blei i statsråd i dag utnemnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir og dermed Hærens første kvinnelege general.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. september 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga.
Del II om ny § 58 b Midlertidig gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2004/38/EF skal gjelde fra 1. oktober 2009.

2.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap.

3.      Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet

Klage av 20. mars 2009 fra NRK Nordland ved journalist Martin Steinholt over avslag på begjæring om innsyn i brev fra Regjeringsadvokaten til Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet 10. mars 2009. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Brigader Kristin Lund utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste i stillingen som generalinspektør for Heimevernet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Rådmann Nils Fredrik Wisløff utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Hilde Caroline Sundrehagen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lovrådgiver Karl Otto Thorheim og konstituert lovrådgiver Ingrid K. Rogne utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av konvensjon om transportavtaler for internasjonal godstransport som helt eller delvis gjennomføres til sjøs (Rotterdam-reglene).

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Nasjonalbiblioteket i Norge til utstillingen ”Knut Hamsun – 150” på Latvias Nasjonalmuseum for Kunst i Riga, Latvia, for perioden fra og med 30. september og til og med 4. november 2009.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved besøk til New York 21. – 25. september 2009.

Finansdepartementet

Oppheving av kgl. res. 11. juni 1971 avsnitt II om delegasjon av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 70 fra den tid lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) trer i kraft.

Samferdselsdepartementet

Med heimel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 7-5 til 7-7 vert § 6 fjerde avsnitt og § 13 i konsesjonen for Moss lufthavn, Rygge, endra.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

Til toppen