Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 19. oktober 2012

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke endringar i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramlova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. oktober 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 10 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/65/EF om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, og direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester

Kulturdepartementet

Prop. 9 L (2012-2013)
Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. oktober 2012 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012.
Lovvedtak 1 (2012-2013). Lov nr. 67.

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. oktober 2012 til lov om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.
Lovvedtak 2 (2012-2013). Lov nr. 68.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2013 med unntak av folketrygdloven § 22-15 sjette ledd.

3. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Øyvind Lie over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 1. august 2012 om ikke å gi innsyn i sak 201202690, dokument 9. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspedisjonssjef Anne Kristin Herse utnevnes til assisterende departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sorenskriver Sverre Martens utnevnes til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Åremålsutnevning av Rita Kilvær til politimester i Telemark politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Trine S. Lindgren utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Håvard Hegna utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) kan bli bindende for Norge.

Noreg deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen