Offisielt frå statsrådet 19. desember 2017

I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i likestillings- og diskriminiseringsloven, kommuneloven og regnskapsloven.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. desember 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 15. desember 2017 til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover.
Lovvedtak 10 (2017-2018)  Lov nr. 113

Delt ikraftsetjing av Stortinget sitt vedtak 15. desember 2017 til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover. Del VI punkt 1, endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, setjast i kraft 1. januar 2018.

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2017 til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
Lovvedtak 12 (2017-2018)  Lov nr. 114
Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2017 til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten).
Lovvedtak 11 (2017-2018)  Lov nr. 115
Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2017 til lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen).
Lovvedtak 13 (2017-2018)  Lov nr. 116
Delt ikraftsetting av loven. Loven § 14-17 trer i kraft 1. januar 2018.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2017 til:

lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)
Lovvedtak 14 (2017-2018)  Lov nr. 117

lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
Lovvedtak 15 (2017-2018)  Lov nr. 118

lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
Lovvedtak 16 (2017-2018)  Lov nr. 119

lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Lovvedtak 17 (2017-2018)  Lov nr. 120

lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Lovvedtak 18 (2017-2018)  Lov nr. 121

lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)
Lovvedtak 19 (2017-2018)  Lov nr. 122

lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Lovvedtak 20 (2017-2018)  Lov nr. 123

lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
Lovvedtak 21 (2017-2018)  Lov nr. 124

lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
Lovvedtak 22 (2017-2018)  Lov nr. 125

midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
Lovvedtak 23 (2017-2018)  Lov nr. 126

lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
Lovvedtak 24 (2017-2018)  Lov nr. 127

lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
Lovvedtak 25 (2017-2018)  Lov nr. 128

lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov
26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
Lovvedtak 26 (2017-2018)  Lov nr. 129

Ikraftsetting:
Del V i Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Overføring av myndighet:
Justis- og beredskapsdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter bilansvarslova § 17 a overføres til Samferdselsdepartementet. Overføringen trer i kraft fra 1. januar 2018.

 

Til toppen