Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 1.april 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. april 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)
Om lov om eigedomsregistrering
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av kapittel VII, IX og X i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Kapittel VII, IX og X skal gjelde fra og med 11. april 2005.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. mars 2005 til lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 47 (2004-2005) Lov nr. 14
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. mars 2005 til lov om universiteter og høyskoler.
Loven trer i kraft 1. august 2005.
Besl. O. nr. 45 (2004-2005) Lov nr. 15

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av endring i midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

Fastsettelse av endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven § 33-5.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 2 annet ledd første punktum delegeres til Justis- og politidepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 2 annet ledd annet punktum delegeres til Finansdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 3 første punktum delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Kjell Tormod Pettersen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Knut-Arve Orten Lie utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Odd Mølster utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Robert Mood utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til stillingen som generalinspektør for Hæren med tiltredelse fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstitusjon av departementskonstituert avdelingsdirektør Lise Forfang som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Per Olaf Refsalen og tingrettsdommer Yngve Svendsen utnevnes til avdelingsledere/tingrettsdommere ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utreder Anne Kristin Vike utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Marie Vonen og rådgiver Irene Amundsen utnevnes til tingrettsdommere ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert dommer Rolf Nielsen konstitueres som ekstraordinær dommer ved Borgarting lagmannsrett til og med 28. februar 2007.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av rammeavtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om petroleumssamarbeid over grenselinjen.

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Finlands regjering om opprettholdelse av vare- og tjenestebyttet i krigs- og krisesituasjoner.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved besøk til Russland 5.-9. april 2005.