Offisielt frå statsrådet 2. juli 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. juli 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 81 (2003-2004)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 803/2004/EF av 21. april 2004 om Fellesskapet sitt handlingsprogram for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne II-programmet)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)
Om lov om straff (straffeloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 91 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

St.meld. nr. 44 (2003-2004)
Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 15. juni 2004 til lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre.
Lova gjeld frå 1. november 2004.
Besl. O. nr. 92 (2003-2004) Lov nr. 58

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om personell i Forsvaret.
Besl. O. nr. 95 (2003-2004) Lov nr. 59

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.). Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 90 (2003-2004) Lov nr. 60

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringar i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse mv. og i straffeprosesslova.
Lova gjeld frå 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 96 (2003-2004) Lov nr. 61

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
Besl. O. nr. 106 (2003-2004) Lov nr. 62

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2004 til lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.
Besl. O. nr. 111 (2003-2004) Lov nr. 63

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).
Besl. O. nr. 104 (2003-2004) Lov nr. 64

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven. Del II, endringen i utlendingsloven § 34 a, trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 98 (2003-2004) Lov nr. 65

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. Del I, ny § 15 a i arbeidsmiljøloven, del III, ny § 11 a i utlendingsloven og del IV, endringene i allmenngjøringsloven, trer i kraft 1. oktober 2004.
Besl. O. nr. 108 (2003-2004) Lov nr. 66

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker).
Besl. O. nr. 99 (2003-2004) Lov nr. 67
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. mai 2004 til lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet.
Lova gjeld frå 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 77 (2003-2004) Lov nr. 68

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.
Loven trer i kraft 1. september 2004.
Besl. O. nr. 100 (2003-2004) Lov nr. 69

3. Føreskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 19. mars 1999 nr. 246 om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til skipsbyggingsindustrien.

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter utlendingsloven § 42 til Kommunal- og regionaldepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer, utval

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et verdipapirmarkedslovutvalg:

Leder: Professor dr. juris Rune Sæbø, Bergen

Medlemmer:
Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo, Finansdepartementet
Juridisk direktør Atle Degré, Bærum, Oslo Børs ASA
Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo, NHO
Advokat Ida Espolin Johnson, Oslo, Aksjonærforeningen
Administrerende direktør Per Broch Mathisen, Frogn, Norges Fondsmeglerforbund
Advokat Erik Thrane, Bærum, Nord Pool ASA/Nordic Association of Energy Traders
Advokat Hilde Vihovde, Oslo, FNH/Sparebankforeningen/Verdipapirfondenes forening
Spesialrådgiver Lisbeth Økland, Oslo, Kredittilsynet
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede styrking av fornærmedes og pårørendes straffeprosessuelle stilling:

Lagdommer Regine Ramm Bjerke, Oslo, leder
Førstestatsadvokat Knut H. Kallerud, Oslo
Advokat Harald Stabell, Oslo
Advokat Anne Kristine Bohinen, Oslo
Daglig leder i Stine Sofies Stiftelse Ada Sofie Austegard, Grimstad
Tingrettsdommer Ingrid Stigum, Trondheim
Politibetjent Kjell Vignes, Stavanger

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere endringer i reglene om det sentrale registeret over DNA-profiler:

Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen, leder
Politioverbetjent ved KRIPOS Vigleik Antun, Årnes
Direktør i Datatilsynet Georg Apenes, Fredrikstad
Førstestatsadvokat Ingunn Fossgard, Oslo
Advokat Mette Yvonne Larsen, Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å drøfte sentrale utviklingstrekk for industrisektoren og viktige veivalg i den fremtidige næringspolitikken:

1. Advokat Karl Glad, Oslo, leder
2. Selvstendig næringsdrivende Hans Antonsen, Grimstad
3. Sekretariatsleder Hans Frode Asmyhr, Sørum
4. Viseadministrerende direktør Siri Bjerke, Oslo
5. Senioringeniør Hilde Karlsen, Stavanger
6. Ordfører Sigmund Kroslid, Flekkefjord
7. Stortingsrepresentant Olav Akselsen, Stord
8. Varaordfører Anne Irene Myhr, Steinkjer
9. Professorstipendiat Karen Helene Midelfart, Oslo
10. Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland
11. Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner, Bærum
12. Nestleder Roar Flåthen, Kongsberg
13. Nestleder Henriette Westhrin, Oslo

(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra journalist Lene Østby Sævrøy i TV 2 Nyhetene over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 8 i Justis- og politidepartementets sak nr. 200400611 B-B DBU. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Martin Steinholt over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 17. juni 2004 om ikke å gi innsyn i sak nummer 2003/2676 dokument 12. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Asbjørn Eidhammer utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Petter Ølberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gro Nystuen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fungerende seksjonsleder for Stortingets internasjonale sekretariat Dag Stangnes utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Lars Ole Vaagen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jørn Gjelstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anita Nergård utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Stortingspresident Jørgen Hårek Kosmo åremålsutnevnes til fylkesmann i

Telemark for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Kari Sjørholt og seniorrådgiver Espen D. Knudsen utnevnes til underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Espen Stenersen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Rådgiver Henning Vaglum utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Rune Jakobsen og Atle Gerhard Stai utnevnes til oberster i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann/avdelingsleder Rune Fjeld utnevnes til førstelagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Førstelagmann Arne Fanebust utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Nils Skaar og konstituert lagdommer Arnfinn Bårdsen utnevnes til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fungerende kontorsjef Ole-Arne Linga konstitueres som lagdommer ved Gulating lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Inger-Marie Landfald utnevnes til sorenskriver ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer/konstituert sorenskriver Geir Tonning utnevnes til sorenskriver ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Torkjel Nesheim, utreder Christofer Heffermehl og statsadvokat Per Reehorst utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo Tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert dommer Øistein Wegner Fagernes og advokat Knut Dag Haavardsen utnevnes til tingrettsdommere ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Anne Hauge Fagernes utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Departementskonstituert statsadvokat Petter Mandt konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. desember 2004.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Direktør Ole Jacob Bull åremålsbeskikkes som direktør i Norsk kulturråd for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Konserndirektør Elisabeth Berge utnevnes til departementsråd i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Midlertidig beskikkelse av assisterende trygdedirektør Arild Sundberg som trygdedirektør for 2 år.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2002/73/EF (likebehandlingsdirektivet).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med finansielle konglomerater.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, kommisjonsdirektiv 2003/125/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 til utfylling av markedsmisbruksdirektivet.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Lars Sponheim med ektefelle ved offisielt besøk til Geneve 4. – 6. juli 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved besøk til Island 23. – 25. juli 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på nordisk statsministermøte i Akureyri, Island 8. – 9. august 2004.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av Fylkesplan for Vestfold 2004-2005.

Godkjenning av Fylkesplan for Aust-Agder 2004-2007.

Godkjenning av Fylkesplan for Akershus 2004-2007.

Godkjenning av Fylkesplan for 2004-2007 – Kompetansesamfunnet Troms.

Godkjenning av Fylkesplan for Nordland 2004-2007.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) av Norne Satelitter.
(Pressemelding)

Utvinningstillatelsene 037D og 309 – overdragelse av SDØE-andel.