Offisielt frå statsrådet 2. juni 2006

Norges televisjon as (NTV) har i statsråd i dag fått konsesjon til å byggje og drive eit digitalt bakkenett for fjernsyn i Noreg

Offisielt frå statsrådet 2. juni 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. juni 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 73 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

St.meld. nr. 19 (2005-2006)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2005, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2005-2006)
Om trygdeoppgjeret 2006

Finansdepartementet

St.prp. nr. 67 (2005-2006)
Om endringer av statsbudsjettet 2006 i forbindelse med endring av innførselskvotene for alkohol

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 69 (2005-2006)
Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2006 mv.

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 72 (2005-2006)
Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly
(Pressemelding)

St.prp. nr. 75 (2005-2006)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 71 (2005-2006)
Om endringar i statsbudsjettet for 2006 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 82 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 17 (2005-2006)
2008 som markeringsår for kulturelt mangfold
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 68 (2005-2006)
Om jordbruksoppgjøret 2006 - endringer i statsbudsjettet for 2006

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)
Lov om målenheter, måling og normaltid

St.prp. nr. 74 (2005-2006)
Statens eierskap i BaneTele AS

2. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan.

3. Delegasjon av myndigheit

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndigheit til Samferdselsdepartementet og Kultur- og kyrkjedepartementet til å gjere enkelte mindre endringar i konsesjonen etter at den vert lagt fram for Norges televisjon as for merknader.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

4. Styrer, utval

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå formålet med opplæringen og formål for barnehagen:

Viserektor Inga Bostad, Oslo, leder
Rektor Eva Baumann, Oslo
Professor Tove Bull, Tromsø
Biskop Helga Haugland Byfuglien, Fredrikstad
Bystyrepolitiker Akhtar Chaudhry, Oslo
Forumleder Dag Hareide, Oslo
Journalist Anders Hornslien, Oslo
Reindriftssjef Ellen Inga Olavsdatter Hætta, Alta
Direktør Erling Birkedal, Nittedal
Generalsekretær Kristin Mile, Oslo
Tidligere biskop Gunnr Stålsett, Oslo
Forfatter Tore Renberg, Stavanger
Student Snorre Valen, Trondheim
Professor Kamil Øzerk, Oslo
Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen, Bergen

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Inga Magistad utnevnes til ambassadør i Lisboa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tove Skarstein utnevnes til ambassadør i Sofia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingebjørg Støfring utnevnes til ambassadør i Dhaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av kommunikasjonsdirektør Signe Horn til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Kristin Aasta Morken utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en multilateral avtale om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (inkludering av Bulgaria, Romania og landene på Vest-Balkan i EUs indre marked).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 41/2006 om EU-programmet IDABC kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om yrkessjåførutdanning.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/68/EF om gjenforsikring.

Norge deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerda i EØS-komiteen om å innlemme i EØS-avtala dei rettsaktene som er nemde nedanfor:

  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsetjing av rammereglar for skiping av eit felles europeisk luftrom,
  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstenester i Det felles europeiske luftrommet,
  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrommet,
  • europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samverknadsevna i Det europeiske nettet for styring av lufttrafikken.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fordeling av avsetning av Norsk Tippings overskudd for 2005 til forskning, informasjon, forebygging og kompetanseheving i helse- og sosialtjenestene i forhold til spilleavhengighet.
Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tiltak i handlingsplanen.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Møre og Romsdal 2005 – 2010.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon for oppretting og drift av eit digitalt trådlaust bakkebasert sendaranlegg for kringkasting og løyve til bruk av frekvensar i 470-790 MHz bandet for etablering av eit elektronisk kommunikasjonsnett basert på DTT teknologi, til Norges televisjon as.
(Sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)