Offisielt frå statsrådet 21. august 2009

I statsrådet i dag vart blant anna Kari Gjesteby oppnemnd som ny riksmeklingsmann. Dessutan vart St.prp. nr. 98 (2008-2009) – Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1, lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. august 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 95 (2008-2009)
Om samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid (videreutvikling av Schengen-regelverket)

 

Finansdepartementet

St.prp. nr. 96 (2008-2009)
Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia, underskriven i Ljubljana 18. februar 2008

St.prp. nr. 97 (2008-2009)
Om samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 109 (2008-2009)
Om lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

 

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 108 (2008-2009)
Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

 

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 49 (2008-2009)
Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying (Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 98 (2008-2009)
Om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 22. august 2008 nr. 74 om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester) fra 1. september 2009.

 

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i tre forskrifter om unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret og dens tilknyttede virksomhet.

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

 

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift 14. desember 1973 nr. 4067 om fastsettelse av godtgjøring til godkjent besiktelsesinstitusjon.

 

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Amman, Petter Ølberg, utnevnes tillike til ambassadør i Bagdad.

Seniorrådgiver Anne Kristin Hermansen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Direktør Kari Gjesteby beskikkes som riksmeklingsmann for perioden 1. september 2009 til 31. august 2012. (Pressemelding)

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av seniorrådgivar Marianne Guettler Monrad til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.

 

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Kjell Grandhagen beordres til tjeneste som sjef for Etterretningstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. (Pressemelding)

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ole T. Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektdirektør Maren Skaset utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Justis- og politidepartementet

Cand. jur. Kristian Jarland utnevnes til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Seniorskattejurist Berit Flugstad konstitueres som statsadvokat til og med 31. juli 2011 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Hans Vik utnevnes til visepolitimester i Rogaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Professor dr. juris Tone Sverdrup konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 5. oktober 2009 til og med 31. desember 2009.

 

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Elisabeth Platou utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

 

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Anerkjennelse av Norges Røde Kors’ rett til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene av 1949 og tilleggsprotokollene av 1977 og 2005 og med funksjoner som støtteaktør for norske myndigheter på det humanitære området i henhold til første Genève-konvensjon artikkel 44, paragraf 2.

Inngåelse av samarbeidsavtale om satelittnavigasjon mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater og Norge.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2008.

 

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av en avtale om utveksling av informasjon i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Jersey, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Helsingfors den 28. oktober 2008.

Ikrafttredelse av en avtale om utveksling av informasjon i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Guernsey, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Helsingfors den 28. oktober 2008.

Underskriving av ein protokoll om endring av artikkel 27 om utveksling av opplysningar i skatteavtala mellom Noreg og Belgia, underskriven i Oslo 14. april 1988.

Undertegning av en protokoll om endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits, undertegnet i Bern 7. september 1987 og endret ved protokoll undertegnet i Oslo 12. april 2005.

 

Til toppen