Offisielt frå statsrådet 20. mai 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. mai 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 97 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om straff (straffeloven).
Besl. O. nr. 63 (2004-2005) Lov nr. 28

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn).
Besl. O. nr. 62 (2004-2005) Lov nr. 29

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift gitt med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

4. Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Per-Roar Berntsen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordre Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Svein Staurem utnevnes til tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Godkjenning av avtale av 4. juni 2004 om endring av protokoll 4 kapittel XIII til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992.

Forsvarsdepartementet

Nedleggelse av utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter.