Offisielt frå statsrådet 20. november 2009

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. november 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeids og inkluderingsdepartementet

Prop. 54 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for
69-åringer mv.) (Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Prop. 55 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

 

Samferdselsdepartementet

Prop. 53 S (2009-2010)
Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 (Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 91 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner vert sett i kraft frå 1. januar 2010.

 

3.      Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet si myndigheit til å gje forskrift etter lov
19. juni 2009 nr. 91 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 80 a nr. 2 vert overførd til Arbeids- og inkluderingsdeparte-mentet.

 

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Kjersti Markusson gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med fratredelse 1. januar 2010.

Statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Erik Solheim for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

Tor Brostigen utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse fra 1. januar 2010.

Pål Julius Skogholt utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske.

Ingrid Fiskaa utnevnes til statssekretær for statsråd Erik Solheim for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

(Pressemelding)

 

5.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Gibraltar om opplysninger i skattesaker.

Ikraftsetjing av ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009.

 

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Molde med virkning fra 1. januar 2010 status som vitenskapelig høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn ”Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk”. 

 

Til toppen