Offisielt frå statsrådet 21. november 2008

I statsråd i dag kom regjeringa blant anna med framlegg om å auka eigenkapitalen i Kommunalbanken med 300 millionar kroner. Dermed kan Kommunalbanken gje kommunane lån på 15-20 milliardar kroner meir i tida framover.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. november 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp.  nr. 18 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 14 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring

2.      Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Martine Røiseland, Finansavisen, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 18. august 2008 om ikke å gi innsyn i sak 200802922, dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

3.      Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo utnevnes til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Cathrine Fossen utnevnes til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Torkjel Nesheim utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lovrådgiver Elisabeth Wittemann, konstituert tingrettsdommer Merete A. Svartveit og senioradvokat Jonas Madsø utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Jan Helliesen konstitueres som lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse 1. januar 2009 til 1. juli 2010.

Sorenskriver Øyvind Smukkestad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2010.

Konstituert jordskifteoverdommer Erik Nord konstitueres som jordskiftedommer ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Irene Runningen konstitueres som jorskifterettsleder ved Nord-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Tine Odland utnevnes til sorenskriver ved Haugaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorkonsulent Hallgeir Aalbu utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Sissel Gulbjørnrud utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Julie Wedege utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av revidert europeisk konvensjon om adopsjon av barn.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia,
og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen