Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 22. desember 2006

Et uavhengig utvalg som skal granske det offentliges håndtering av helseskadelige forhold ved de tidligere Rosenborglaboratoriene i Trondheim er nedsatt. I statsråd i dag ble også flere miljøsaker behandlet.

Offisielt frå statsrådet 22. desember 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. desember 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og likestillingsdepartementet

St.meld. nr. 19 (2006-2007)
Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2006-2007)
Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 21 (2006-2007)
Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 22 (2006-2007)
Om lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 23 (2006-2007)
Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.
(Pressemelding)

Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endring i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania).
Besl. O. nr. 45 (2006-2007) Lov nr. 93

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Endringene i folketrygdloven § 21-4 første ledd andre punktum og arbeidsmarkedsloven § 19 første ledd trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 43 (2006-2007) Lov nr. 94

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon).
Besl. O. nr. 42 (2006-2007) Lov nr. 95

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.
Besl. O. nr. 35 (2006-2007) Lov nr. 96

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.
Besl. O. nr. 36 (2006-2007) Lov nr. 97

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.
Delvis iverksetjing av lov om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.
Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten: lovas tittel, § 1 første ledd, § 3 nr. 1 første ledd, § 4 andre ledd, § 6, § 7 nr. 1 og nr. 2, § 9 første og tredje ledd, § 20 første ledd, § 25, § 29 nr. 2, § 30 første og andre ledd og § 34 tredje ledd skal gjelde frå 1. januar 2007.
Lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemsskap i Pensjonsordning for apoteketaten: lovas tittel, § 1, § 2 og § 3 første punktum skal gjelde frå 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 14 (2006-2007) Lov nr. 98

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse).
Endringene i biobankloven § 12 gjelder fra 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 33 (2006-2007) Lov nr. 99

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.
Loven trer i kraft 1. april 2007. Dette gjelder likevel ikke endringene i helsepersonelloven § 63.
Endringene i helsepersonelloven § 63 gjelder fra 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 34 (2006-2007) Lov nr. 100

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Fra loven trer i kraft 1. januar 2007 påløper det ikke tilleggsgebyr i utleggssaker der det etter ikrafttredelsen blir tatt utlegg, selv om saken kom inn til namsmyndigheten før loven trådte i kraft.
Besl. O. nr. 48 (2006-2007) Lov nr. 101

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 40 (2006-2007) Lov nr. 102
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.).
oven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 41 (2006-2007) Lov nr. 103
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.
Lova skal gjelde frå 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 47 (2006-2007) Lov nr. 104

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) samt om Stortingets samtykke til at Norge tar forbehold mot visse bilag i overenskomsten.
Besl. O. nr. 46 (2006-2007) Lov nr. 105

Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
(Pressemelding) (Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 12. mai 2003 nr. 1429 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. september 1990 nr. 778 om avgift på omsetning av billedkunst.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for Hallingskarvet.
(Pressemelding)

Forskrift om miljøgebyr for tilreisande til Svalbard blir vedteke.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for skog.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av endring i forskrift 18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak § 11. Endringene skal tre i kraft 1. januar 2007.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VIII til Finansdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 2A-1 fjerde ledd og § 2A-2 annet ledd annet punktum til Finansdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1 tredje ledd til Nærings- og handelsdepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Styrer, utval

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere inntektsfordelingen mellom regionale helseforetak:

Professor Jon Magnussen, Trondheim (leder)
Viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad, Bergen
Regiondirektør Beate Stang Aas, Tromsø
Rådgiver Ingerid Gunnerød, Skaun
Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan, Hamar
Professor Jan Erik Askildsen, Bergen
Sjef kliniske avdelinger Trine Magnus, Tromsø
Professor Trond Bjørnenak, Grimstad
Viseadministrerende direktør Helge Bryne, Stavanger
Førsteamanuensis Fredrik Carlsen, Trondheim
Førsteamanuensis Anne Wenche Emblem, Kristiansand
Professor Terje P. Hagen, Bærum
Fagdirektør Anne Karin Lindahl, Oslo
Direktør eierstyring Tore Robertsen, Ringsaker
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Det oppnevnes et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere det offentliges samlede håndtering av helseskadelige forhold for studenter og ansatte ved de tidligere Rosenborglaboratoriene i Trondheim på 1970- og 1980-tallet.
Granskingsutvalget ledes av fylkeslege i Troms, Gerd Ersdal, og skal ha totalt fem medlemmer.
Tre medlemmer oppnevnes i henhold til vedlagte liste. Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å oppnevne det femte medlemmet.

Leder:
Fylkeslege Gerd Ersdal, Tromsø

Medlemmer:
Direktør Ole Harbitz, Oslo
Sorenskriver Mette Cecilie Greve, Bergen
HMS-direktør Geir Riise, Oslo
Siste medlem, nordisk kreftepidemolog, oppnevnes etter fullmakt.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til hovedstyret for Norges forskningsråd for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010:

Medlemmer:
Direktør Geir Stene-Larsen, Bærum (leder)
Konsernsjef Unni Steinsmo, Trondheim (nestleder)
Professor Kari Melby, Trondheim (vitenskap) (ny)
Professor Knut Liestøl, Oslo (store satsinger)
Dr. Alf Bjørseth, Oslo (innovasjon) (ny)
Professor Ole Henrik Magga, Kautokeino (ny)
Markedsansvarlig Siri Kalvig, Stavanger (ny)

Varamedlemmer:
Rektor Eli Bergsvik, Bergen (ny)
Direktør Peter Wesenberg, Oslo (ny)
(Pressemelding)

Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Nils Martin Gunneng utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Bjørn Staurset Jahnsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Sjur Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Terje Theodor Nervik utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hedda Elisabeth Werenskiold utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Addis Abeba, Jens-Petter Kjemprud, utnevnes tillike til ambassadør i Djibouti.

Hjemmebasert ambassadør for land i Sentral-Asia, Mette Kongshem, utnevnes tillike til ambassadør i Asjkhabad, Turkmenistan, og Dusjanbe, Tadsjikistan.

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown, St. Georges, Roseau, St. John’s og Castries, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i Nassau, Bahamas.

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør Lars E. Hanssen åremålsutnevnes til direktør for Statens helsetilsyn (helsetilsynsdirektør) for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Fungerende kontorsjef Eva Elander Solli beskikkes som direktør i Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Terje Mowatt utnevnes til sorenskriver ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
Dommerfullmektig Erlend Malvik Moen utnevnes til tingrettsdommer ved Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Svein Holden og departementskonstituert statsadvokat Linda Jeanette Myrdal som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter til og med 30. juni 2007.

Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006 om tiltak for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme kan bli bindende for Norge.

Ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven.

Ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk.

Landbruks- og matdepartementet

I medhold av lov 1. juli 1927 med senere endringer om veddemål ved totalisator, bestemmes at Stiftelsen Norsk Rikstoto gis bevilgning til å arrangere veddemål ved totalisator i perioden 2007 og inntil videre, men ikke ut over 2011.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltagelse i pre-interessentskapsfasen vedrørende mulig nye gasstransportløsninger knyttet til videreutvikling av Trollfeltet.

Til toppen