Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 22 september 2006

I statsråd i dag vart stortingsmelding om framtidas omsorgsutfordringar, Mestring, muligheter og mening behandla. Stortingsmeldinga beskriv langsiktige utfordringar og gir strategiar og konkrete tiltak for de nærmaste åra.

Offisielt frå statsrådet 22. september 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. september 2006.
Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 83 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk

St.prp. nr. 84 (2005-2006)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 102 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) og enkelte andre lover
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 85 (2005-2006)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia, undertegnet i Canberra den 8. august 2006

Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 25 (2005-2006)
Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 101 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1365 til lov om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for Hasseltangen landskapsvernområde i Grimstad og Arendal kommuner og Søm-Ruakerkilen naturreservat i Grimstad kommune, Aust-Agder fylke.

Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 9. desember 1977 om fredning av Søm naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke.
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Fiskaren ved Geir Bjørn Nilsen om å få innsyn i dokument angående EUs regulering av dyphavsfiske. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Bjørg Helene Holen til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Helene Marie Lassen konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Anne Margrethe Lund og konstituert lagdommer Per Fleisje utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Overingeniør Arnulf Oleif Prestbakmo utnevnes til jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Per Fleisje konstitueres som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. august 2006 til og med 31. desember 2006.

Sjef for Politiets utlendingsenhet Arne Jørgen Olafsen åremålsutnevnes til politimester i Follo politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kapellan Liv Berg Krohn-Hansen utnevnes til prost i Østre Romerike prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådmann Ellen Stokstad åremålsbeskikkes som direktør i Justervesenet for 6 år med tiltredelse 1. januar 2007.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av Europarådskonvensjon om unngåelse av statsløshet ved statssuksesjon av 19. mai 2006.

Inngåelse av Europarådskonvensjon om informasjon og rettslig samarbeid vedrørende informasjonssamfunnstjenester av 4. oktober 2001.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av vedtekter for Samefolkets fond.

Til toppen