Offisielt frå statsrådet 24. november 2006

Forskrifter om vern av Reinheimen i Oppland og Møre og Romsdal er fastsatt i statsråd i dag. Det er også fastsatt forskrifter om fredning av Hemmeldalen naturreservat.

Offisielt frå statsrådet 24. november 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. november 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 10 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale avtale om tropisk tømmer, vedtatt i Genève 27. januar 2006

St.prp. nr. 11 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 64/2006 av 2. juni 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggjande kvalifisering og regelmessig opplæring av førarar av visse veggåande køyretøy for transport av gods eller passasjerar

St.prp. nr. 13 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving

St.prp. nr. 17 (2006-2007)
Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2006-2007)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2006-2007)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 29 (2006-2007)
Om endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 28 (2006-2007)
Endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 19 (2006-2007)
Om endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2006

St.prp. nr. 20 (2006-2007)
Om oppstart av LOS-programmet i Forsvaret – Økonomiprosjektet

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2006-2007)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 12 (2006-2007)
Om endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 26 (2006-2007)
Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 7 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 25 (2006-2007)
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 21 (2006-2007)
Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 16 (2006-2007)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 24 (2006-2007)
Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2006-2007)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 22 (2006-2007)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 11 (2006-2007)
Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2006-2007)
Om lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 9 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) (nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 10 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) samt om Stortingets samtykke til at Norge tar forbehold mot visse bilag i overenskomsten

St.prp. nr. 27 (2006-2007)
Om endring av løyvingar mv. for 2006 på Samferdselsdepartementets område

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. november 2006 til lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
Loven trer i kraft 1. desember 2006

Besl. O. nr. 3 (2006-2007) Lov nr. 63

3. Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) mv. vert fastsett.

Forskrift om endring av forskrift 14. februar 1986 nr. 351 ”Forskrift til offentlighetsloven. Delegering av myndighet” vert fastsett.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Reinheimen i Oppland og Møre og Romsdal fylker.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om fredning av Hemmeldalen naturreservat.
(Pressemelding)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Tine Mørch Smith utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ole Øveraas utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristine Benedicte Hauer Århus utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Underdirektør Hege Johansen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør William Frank Christensen konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. august 2007

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing av seniorrådgjevar Grete Myhre som direktør for Statens havarikommisjon for transport frå det tidspunkt Samferdselsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU-statene og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU-statene, begge av 26. juni 2006.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 51/2006 om konjunkturstatistikk kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 59/2006 om gjenforsikring kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 om opplysninger i prospekter kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til Berlin 1. - 4. desember 2006.

Til toppen