Offisielt frå statsrådet 25. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd nye statssekretærer til kommunal- og moderniseringsministeren, arbeids- og sosialministeren, justis- og beredskapsministeren og kunnskapsministeren.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. oktober 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Forskrifter

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikkloven (rettelse av § 2).

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Kristin Holm Jensen utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner.
Thor Sættem utnevnes til statssekretær for statsråd Robert Eriksson.
Hans J. Røsjorde utnevnes til statssekretær for statsråd Anders Anundsen.
Birgitte Jordahl utnevnes til statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
(Pressemelding)

3. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om en norsk-finsk vannregion.

Forsvarsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 under kapittel 1725 Fellesinstitusjoner og
–utgifter under Forsvarsstaben, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overskrides med til sammen kr 254 000 000,- for å opprettholde utbetalinger under den særskilte kompensasjonsordningen frem til Stortinget kan behandle proposisjon 207 S (2012-2013).