Offisielt frå statsrådet 26. august 2011

I statsråd i dag er det blant anna vedteke ei melding til Stortinget om felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. august 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Meld. St. 29 (2010-2011)
Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.
Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 147 L (2010-2011)
Endringer i svalbardmiljøloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 59 (2010-2011) Lov nr. 40.
Lov om endringer i gravferdsloven og i enkelte andre lover trer i kraft 1. januar 2012. Bestemmelsen i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 25 tredje ledd tredje punktum trer i kraft 1. september 2011.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

4.      Styrer, utval

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til klagenemnda for mediesaker for perioden fram til 1. juli 2015:


Leder:                 Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar
Nestleder:            Postdoktor Arne Krumsvik, Oslo

Medlem:              Advokat Karin Fløistad, Oslo
Varamedlem:       Professor Tore Lunde, Bergen
Varamedlem:       Førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo
(Pressmelding)

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Per Egil Selvaag utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i Managua, Nicaragua.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Santo Domingo, Den dominikanske republikk.

Finansdepartementet

Underdirektør Øystein Schønberg-Grevbo utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Eirik Lereim som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2012.

Konstituert statsadvokat Birgitte Budal Løvlund utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra  det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Jørgen Berner Torstensen som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 15. august 2011.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Borghild Fløtre utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Jørn Petter Kvamme utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet.

Seniorrådgiver Christian Gløersen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Rigmor Aasrud oppnevnes som settestatsråd for statsråd Kristin Halvorsen ved behandling av saker hvor statsråd Halvorsen på grunn av sitt svogerskap til Kjetil Moen anses inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster.

Inngåelse av avtale av tilleggsprotokoll til  avtale av 21. september 2010 om faglig og finansielt samarbeid mellom Kapp Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Mauretania, Senegal og Norge om planlagt norsk støtte til fastsettelse av kontinentalsokkelens yttergrenser utenfor 200 nautiske mil.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av artiklene 28 om utveksling av opplysninger og 29 om begrensninger av fordeler i overenskomst mellom Kongeriket Norge og Barbados til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen