Offisielt frå statsrådet 26. november 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. november 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 29 (2004-2005)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Libanon og en tilknyttet landsbruksavtale mellom Libanon og Norge, begge av 24. juni 2004

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 31 (2004-2005)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 24 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Ot.prp. nr. 25 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 15. august 1915 nr. 5 om domstolene

Moderniseringsdepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2004-2005)
Om lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 10 (2004-2005)
Om ILO-konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 30 (2004-2005)
Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy – Hundvåkøy) i Hordaland
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. oktober 2004 til lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar.
Besl. O. nr. 1 (2004-2005) Lov nr. 74

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare.

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 15. juli 1994 nr. 773 om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra terminalhavnen på Kårstø, Rogaland, og forskrift av 15. juli 1994 nr. 774 om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad, Hordaland.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Nord-Talgje naturreservat i Finnøy kommune, Rogaland fylke.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette forskrift etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 85 andre ledd til Barne- og familiedepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 16. juni 1989 nr. 59 (losloven) § 13 første ledd nr. 1 til Fiskeri- og kystdepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klager fra Fiskaren over Fiskeridepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokumentene 2001/444 – 8, 16, 18, 19 og 2004/61 – 8, 11 og 12 tas ikke til følge.

Klage fra NRK over Fiskeridepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument 2003/289 – 1 tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Oppnevning av pressetalsmann Karsten Klepsvik som Norges faste representant i Den Internasjonale Hvalfangstkommisjon, med rang som ambassadør.

Ambassadør i Bern, Lars Petter Forberg, utnevnes tillike til ambassadør i Vaduz og ved Den Hellige Stol.

Spesialrådgiver Hans Jacob Biørn Lian utnevnes til ambassadør i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Torhild H. Martinsen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rektor Ragnar Line Auglend åremålsutnevnes til politimester i Hordaland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Sven Arild Damslora som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fram til og med 21. mai 2005.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 3. desember 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av et program om videreføring av rammeprogrammet for kultur (Kultur 2000-programmet).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 56/2004 om krav om offentlig innsyn for visse selskapsformer kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktatens artikkel 81 og 82 kan bli bindende for Norge.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av avtale mellom Sveits, Island og Norge om Sveits’ tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (trepartsavtalen).

Kommunal- og regionaldepartementet

Sammenslutning av Aure kommune og Tustna kommune i Møre og Romsdal fylke med virkning fra 1. januar 2006. Navnet på den nye kommunen skal være Aure kommune.
(Pressemelding)