Offisielt frå statsrådet 26. mai 2023

I statsråd i dag vart det oppnemnt nytt Bioteknologiråd.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 26. mai 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 120 L (2022–2023)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

Relatert:

Prop. 122 L (2022–2023)
Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 119 S (2022–2023)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 121 S (2022–2023)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m).

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 123 S (2022–2023)
Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken)

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mai 2023 til lov om endringar i rekonstruksjonslova (forlenging av tida lova skal gjelde).

Lovvedtak 53 (2022-2023) Lov nr. 14.

Grunnlag for saka:

Kunngjøring av Stortingets vedtak 15. mai 2023 om endring i Grunnloven.

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mai 2023 til lov om endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde).

Lovvedtak 56 (2022-2023) Lov nr. 15

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saka:

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mai 2023 om lov om endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr).

Lovvedtak 52 (2022-2023) Lov nr. 16

Delt ikraftsetting av loven. Endringen i loven § 9 trer i kraft 1. juni 2023.

Grunnlag for saka:

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2023 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Tormod Cappelen Endresen til ambassadør ved FN-delegasjonen i Genève, Det sveitsiske edsforbund. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Wien, Republikken Østerrike,
Susan Eckey, tillike til ambassadør i Bratislava, Den slovakiske republikk.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali,
Rigmor Elianne Skjeie Koti, tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Barne- og familiedepartementet

Utnevning av daglig leder Elin Holmedal til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av brigader Frode Ommundsen til generalmajor i Hæren og beordring i stilling som sjef Heimevernet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av professor i rettsvitenskap Gert Johan Kjelby som setteriksadvokat for behandling av klage over Spesialenhetens henleggelse av anmeldelse av tidligere politiførstebetjent Tore Per Bakken.

Utnevning av tingrettsdommer Anne Horn til lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jurist Karin Skedsmo Danevad til tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av seniorrådgiver Katrine Knudsen Mæle som lagdommer ved Gulating lagmannsrett for en periode på fjorten måneder. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utnevning av rådgiver Yvonne Tveter til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Marte Rønningen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Seniorrådgiver Stig Økland utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Han tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

5. Styrer og utval

Finansdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal se på trygge og enkle betalinger for alle.

Leder:
Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo

Medlemmer:
Forskningssjef Maria Bartnes, Trondheim
Daglig leder Eivind Gjemdal, Oslo
Professor Hilde Hauge, Bergen
Eldreombud Bente Kristin Lund Jacobsen, Ålesund
Administrerende direktør Lisbet Karin Nærø, Bergen
Førsteamanuensis Espen Sirnes, Tromsø
Spesialrådgiver Kjetil Gåsemyr Staalesen, Oslo

Relatert: 

Helse- og omsorgsdepartementet

Det oppnevnes medlemmer og varamedlemmer til Bioteknologirådet for perioden 26. mai 2023 til 31.mai 2027.

Leder
Spesialrådgiver Marianne Aasen, Asker 

Øvrige medlemmer
Professor Trygve Brautaset (nestleder), Trondheim
Professor Geir Sverre Braut, Bryne
Avdelingsleder Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
Førsteamanuensis Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim
Avdelingsleder Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
Adm.direktør Gaute Lenvik, Asker
Markedssjef Håvard Sletta, Trondheim
Overlege Ida Wiig Sørensen, Bergen
Overlege Solveig Marianne Nordhov, Tromsø
Professor Espen Gamlund, Bergen
Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
Forsker Ishaq Bushra, Oslo
Pensjonist Kari Sønderland, Oslo
Seniorforsker Georg Mathias Honoré Barra, Oslo

Varamedlemmer
Lege Ishita Barua, Oslo
Forskningssjef Anna Sofie Troedsson Wargelius, Bergen
Strategidirektør Karen Landmark, Færvik
Dekan Karl Harald Søvig, Bergen
Førsteamanuensis Morten Magelssen, Oslo

Relatert:

6. Klagesaker m.m.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Klage fra advokat Knut Macdonald Aursnes, på vegne av Nils Egil Søvde, på Kommunal- og distriktsdepartementets vedtak av 22. februar 2023 om delvis omgjøring av departementets stadfestelsesvedtak om ekspropriasjon av deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Fredrik Vihovde Endresen på vegne av FAU Lade skole over Samferdselsdepartementets vedtak 3. april 2023 om avslag på søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak i 2023 tas ikke til følge.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet

Inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU.

Finansdepartementet

Det fastsettes endring i bestemmelse 3. september 2021 nr. 2657 om beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og råd om systemrisikobuffer.

Olje- og energidepartementet

Vilkår for tillatelser meddelt Å Energi for Mykstufoss kraftverk i Rollag kommune omgjøres.

Det fastsettes justert manøvreringsreglement for tillatelser til Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS for regulering av Hyllsjøen, Litlhyllsjøen og Hundsjøen i Engerdal kommune.

Det fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Glommens og Laagens Brukseierforening for regulering av Fundin, Savalen og for delvis overføring fra Glomma til Rendalen i Alvdal, Folldal, Oppdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset og Åmot kommuner.

Relatert: