Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Regjeringen legger med dette frem en proposisjon om jordbruksavtalen for 2023–2024. Avtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag, og forhandlingene ble ført med bare denne organisasjonen etter at jordbruksorganisasjonene for første gang ikke kom til enighet om et felles krav. De var dermed ikke i stand til å opptre som én part, slik Hovedavtalen krever.

Avtalen gjelder bevilgninger over statsbudsjettets kap. 1150 for kalenderåret 2024 og endringer og omdisponeringer innenfor bevilgningen for 2023. Videre omfatter avtalen endringer i målpriser for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024.