Prop. 47 L (2022–2023)

Endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde)

I proposisjonen foreslås det å utvide fiskeeksportlovens virkeområde til å omfatte makroalger (tang og tare). Endringen medfører at det kan innkreves markedsavgift og forskningsavgift for eksport av makroalger, slik at tang og tare inkluderes i arbeidsområdene til Norges sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Dette legger til rette for videre utvikling av tang- og tarenæringen gjennom blant annet markedsføring, kompetansebygging og forskning. Proposisjonen inneholder også forslag om endring av lovens tittel og at fiskeeksportloven gjøres til offisiell korttittel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget