Prop. 47 L (2022–2023)

Endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde)

I proposisjonen foreslås det å utvide fiskeeksportlovens virkeområde til å omfatte makroalger (tang og tare). Endringen medfører at det kan innkreves markedsavgift og forskningsavgift for eksport av makroalger, slik at tang og tare inkluderes i arbeidsområdene til Norges sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Dette legger til rette for videre utvikling av tang- og tarenæringen gjennom blant annet markedsføring, kompetansebygging og forskning. Proposisjonen inneholder også forslag om endring av lovens tittel og at fiskeeksportloven gjøres til offisiell korttittel.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget