Reviderte konsesjonsvilkår i Einunnavassdraget, Glomma og Renavassdraget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Fundin (Unndalen), Savalen og Rendalsoverføringen. Reguleringen omfatter Oppdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de regulerte vassdragene. Miljøtilstanden bedres ved at de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir oppgradert til dagens standard.

Vannet fra reguleringene utnyttes i kraftverkene Einunna, Savalen, Rendalen og Løpet. Det er store fiske- og friluftsinteresser i området og det har vært fremmet en rekke krav fra kommuner og brukerinteresser. Disse har blant annet omhandlet økt minstevannføring fra Høyegga dam i Glomma, magasinrestriksjoner i Fundin og Savalen, senket vannstand i Lomnessjøen og villrein- og fiskeundersøkelser.

— Vi pålegger regulanten innbetaling til et villreinfond med mål om å bedre levekårene for villreinen i Knutshø villreinområde. Vi innfører ikke nye magasinrestriksjoner her, siden dette er svært viktige magasiner som bidrar med både flomdemping og verdifull regulering. Vi endrer heller ikke minstevannføringen i vassdragene, ettersom reglementet for slipp av minstevannføring i Glomma ble oppdatert i 2015, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I tråd med anbefalingen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) endres ikke manøvreringsreglementet og det pålegges ingen nye vilkår om minstevannføring eller magasinrestriksjoner. Dette gjøres i lys av at disse vilkårene allerede ble oppdatert i 2015 i forbindelse med konsesjon til økt overføring fra Glomma til Rendalen. I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning.

Glommens og Laagens Brukseierforening pålegges også å bidra til et villreinfond med 3,4 millioner kroner, ettersom reguleringen har medført negative virkninger for villreinbestanden. Fondet for stammen i Knutshø villreinområde vil forvaltes av en styringsgruppe der NVE, miljøforvaltningen, regulanten og kommunene deltar.

I årene fremover åpnes det flere vassdrag for revisjon. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her være et viktig hensyn.

Lenke til kongelig resolusjon: Revisjon av konsesjonsvilkår for tillatelse til Glommen og Laagens Brukseierforening for reguleringen av Fundin, Savalen og for delvis overføring fra Glomma til Rendalen i Alvdal, Folldal, Oppdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset og Åmot kommuner