Ny jordvernstrategi - nytt skjerpa mål for jordvern

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen legger i dag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi, som vedlegg til proposisjonen om jordbruksoppgjøret for våren 2023. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye konkrete tiltak for å nå dette målet. Strategien er utarbeidet i samarbeid med KDD, SD og KLD. NIBIO har bidratt med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Statsforvalterne og organisasjoner har levert skriftlige innspill.

I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030.

– I Hurdalsplattformen sier vi at jordvernet skal styrkes, og at jordvern skal bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen.  Jeg er glad for å kunne legge fram en ny jordvernstrategi som bidrar til dette, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Magnus Engsjø og Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte i dag bonden Magnus Endsjø i Nordre Follo. Her presenterte Borch regjeringens nye jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kommunenes rolle

Strategien understreker at kommunene er særdeles viktige aktør i jordvernarbeidet. Det er avgjørende at jordvern vektes høyt i lokal arealpolitikk. For å bidra til dette vil regjeringen videreføre tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Ordningen med nasjonal jordvernpris til kommuner, som arbeider godt videreføres, og tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier økes. I tillegg styrkes arbeidet med å plankompetansen i samarbeid med KS.

Strategien inneholder en rekke nye tiltak, i tillegg videreføres tiltak fra tidligere strategi.

De viktigste nye tiltakene er:

  • Utvikle et sentralt register for viktige jordbruksarealer av nasjonal interesse
  • Etablere et nytt kartlag for dyrkbar jord
  • Utvikle et jordbruksarealregnskap, som kan bli en del av nasjonalt arealregnskap
  • Utrede en hjemmel i jordlova for vern av viktige jordbruksarealer
  • Etablere en systematisk registrering av faktisk nedbygging av jordbruksareal
  • Flere tiltak med sikte på å redusere landbrukets egen nedbygging 

– Det er avgjørende at det lages politikk som bidrar til matberedskap og bærekraft. Krig og konflikt midt i Europas kornkammer viser oss hvor nødvendig det er å ta vare på de arealene der vi kan produsere mat på, sier Borch.