Omdisponeringen av dyrka jord i 2022 ble mindre enn antatt

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 509 dekar i 2022. Det betyr at omdisponeringen er over Stortingets vedtatte jordvernmål fra 2021på 3 000 dekar, men betydelig lavere enn de foreløpige tallene i mars.

Det betyr også en økning fra den rekordlave omdisponeringen i 2021 (ca. 2 970 dekar), men litt under årene 2017-2019 (ca. 3 900, 3 560 og 3 600 dekar). I 2020 var omdisponeringen på hele 4 676 dekar. Regjeringen har lagt fram en ny og oppdatert jordvernstrategi for Stortinget, som blir behandlet i dag. I den framlagte strategien er målet skjerpet inn til 2 000 dekar, med nye og konkrete tiltak for å nå målet.

Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen i 2022, med 38 prosent. 156 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål, noe som er mindre enn de tre foregående årene (194, 356 og 367 dekar). Også omdisponeringen av dyrkbar jord (egnet til nydyrking) økte i 2022 (4 250 dekar), fra rekordlave tall i 2021 (2 650 daa).

– Det er bra at de endelige tallene for omdisponeringen viste seg å være lavere enn de foreløpige, men de er fortsatt for høye. I Hurdalsplattformen sier vi at jordvernet skal styrkes, og at jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen.  Jeg er glad for at vi kunne legge fram en ny jordvernstrategi i mai som bidrar til dette, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– I den nye jordvernstrategien som Stortinget behandler i dag, er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030, sier Borch.

Åkerlandskap.
De endelige tallene fra kommunene viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 509 dekar i 2022. Det betyr at en er litt over Stortingets vedtatte jordvernmål fra 2021på 3 000 dekar. Foto: Torbjørn Tandberg

Forrige regjering la fram en oppdatert jordvernstrategi i proposisjonen om jordbruksoppgjøret for 2021. Ifølge den skal den årlige omdisponeringen av dyrka jord være redusert til 3 000 dekar innen 2025. Regjeringen har nå lagt fram en ny og oppdatert jordvernstrategi i proposisjonen om jordbruksoppgjøret for 2023.

Redusert nydyrking

KOSTRA-tallene viser fortsatt en betydelig reduksjon i tillatt nydyrking i 2022, men fra et høyt nivå de siste årene. I 2022 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 15 900 dekar, mot 18 100 dekar i 2021, 21 150 dekar i 2020, og hele 28 100 dekar i 2019. De klart høyeste tallene for 2022 finner vi i Innlandet (6 180 daa) og Trøndelag (2 500 daa). Nesten som i fjor, stod disse to fylkene for 55 prosent av alt tillatt nydyrket areal. På de neste tre plassene følger Rogaland (1 730 daa), Oslo og Viken (1 590 daa) og Nordland (1 170 daa) (tallene er avrundet).​

KOSTTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om mye av sin virksomhet, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser de endelige tallene. For omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord, viser KOSTRA-tallene hva som årlig er blitt godkjent omdisponert gjennom reguleringsplaner eller omdisponeringsvedtak etter jordloven. KOSTRA-tallene viser ikke hva som faktisk blir omdisponert det enkelte år, siden det vil kunne gå flere år fra omdisponeringen blir godkjent til den blir gjennomført. KOSTRA-tallene omfatter heller ikke landbrukets nedbygging, som har vært nær 2 000 dekar de siste årene ifølge beregninger av SSB.