Prop. 122 L (2022–2023)

Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i lovproposisjonen at det, i forbindelse med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-2 andre ledd bokstav a om at dykkeoperasjoner er omfattet av loven, fastsettes en hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om lovens anvendelse for slike operasjoner. Det presiseres i lovforslaget at det i den forbindelse også kan fastsettes særregler og unntak.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget