Offisielt frå statsrådet 28. april 2006

Forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø i Oslo ble fastsatt i statsråd i dag. Se offisielt fra statsråd for omtale av de andre sakene.

Offisielt frå statsrådet 28. april 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. april 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 55 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Republikken Korea og en bilateral landbruksavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Korea, begge av 15. desember 2005

St.meld. nr. 14 (2005-2006)
Om Noregs deltaking i den 60. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 59. generalforsamling

St.meld. nr. 15 (2005-2006)
Om Noregs deltaking i Europarådet i 2005

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2005-2006)
Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Finansdepartementet

St.meld. nr. 3 (2005-2006)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr 69 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. april 2006 til lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 44 (2005-2006) Lov nr. 11

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om særlige tiltak mot Usbekistan.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø.
(Pressemelding)

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen oppnevnes som medlem og leder av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mai 2006 til og med 30. april 2010.

5. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Goahtegearret/Samenes naturressursforbund (SNF) over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 13. mars 2006 om avslag på søknad om tilskudd til organisasjonen. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Jostein Helge Bernhardsen utnevnes til ambassadør i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Arild Braastad utnevnes til ambassadør i Kuala Lumpur, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Olav Berstad utnevnes til ambassadør i Kiev, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Anne Rikter-Svendsen utnevnes til ambassadør i Abu Dhabi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Didrik Tønseth utnevnes til ambassadør i Seoul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanriksaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1158/2005 om endring av forordning (EF) nr. 1165/98 om korttidsstatistikk.

Norge meddeler ESA at overgangsordninger for arbeidstakere fra de nye EØS-statene videreføres fra 1. mai 2006 til 1. mai 2009.

Norge meddeler ESA at overgangsordningene for veitransport for Estland, Latvia, Litauen, Slovakia og Den tsjekkiske republikk videreføres fra 1. mai 2006 til 1. mai 2008.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel – 19. konsesjonsrunde.