Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 28. januar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. januar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2004-2005)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2005.

3. Styre, utval

Barne- og familiedepartementet

Følgende leder, nestledere og medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes til Markedsrådet fram til 31. desember 2008:

Leder: Professor Ole-Andreas Rognstad, Oslo (ny)
Personlig varamedlem: Forsker Ragnhild Tombre Bjørnebekk, Oslo

Nestleder: Direktør Randi Punsvik, Oslo
Personlig varamedlem: Advokatfullmektig Tomas Myrbostad, Oslo

Medlemmer:
Generalsekretær Karl Johan Hallaråker, Laksevåg (ny)
Personlig varamedlem: Generalsekretær Geir Magnus Nyborg, Straume (ny)
Amanuensis Inge Unneberg, Tromsø
Personlig varamedlem: Professor Tove Bull, Tromsø (ny)
Lagdommer Randi Grøndalen, Trondheim (ny)
Personlig varamedlem: Universitetslektor Ragna Aarli, Bergen (ny)

Advokat Signe Eriksen, Stavanger (ny)
Personlig varamedlem: Postdoktor Tore Lunde, Bergen (ny)
Direktør Wenche Jacobsen, Oslo (ny)
Personlig varamedlem: Marketingdirektør Arve Heltne, Bærum
Juridisk direktør Torild M. Brende, Trondheim (ny)
Personlig varamedlem: Advokat Henriette Kristoff, Oslo (ny)
Direktør Øyvind Breen, Oslo
Personlig varamedlem: Administrerende direktør Sol M. Olving, Bærum
(Pressemelding)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Canberra, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Wellington.

Barne- og familiedepartementet

Underdirektør Helga Berit Fjell utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Jordskiftedommer Lars Kristoffer Lobben utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning nr. 851/2004/EF om opprettelse av et europeisk senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (smittevernbyrået).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved besøk til India 2.-8. februar 2005.

Til toppen