Offisielt frå statsrådet 28. januar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. januar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2004-2005)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2005.

3. Styre, utval

Barne- og familiedepartementet

Følgende leder, nestledere og medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes til Markedsrådet fram til 31. desember 2008:

Leder: Professor Ole-Andreas Rognstad, Oslo (ny)
Personlig varamedlem: Forsker Ragnhild Tombre Bjørnebekk, Oslo

Nestleder: Direktør Randi Punsvik, Oslo
Personlig varamedlem: Advokatfullmektig Tomas Myrbostad, Oslo

Medlemmer:
Generalsekretær Karl Johan Hallaråker, Laksevåg (ny)
Personlig varamedlem: Generalsekretær Geir Magnus Nyborg, Straume (ny)
Amanuensis Inge Unneberg, Tromsø
Personlig varamedlem: Professor Tove Bull, Tromsø (ny)
Lagdommer Randi Grøndalen, Trondheim (ny)
Personlig varamedlem: Universitetslektor Ragna Aarli, Bergen (ny)

Advokat Signe Eriksen, Stavanger (ny)
Personlig varamedlem: Postdoktor Tore Lunde, Bergen (ny)
Direktør Wenche Jacobsen, Oslo (ny)
Personlig varamedlem: Marketingdirektør Arve Heltne, Bærum
Juridisk direktør Torild M. Brende, Trondheim (ny)
Personlig varamedlem: Advokat Henriette Kristoff, Oslo (ny)
Direktør Øyvind Breen, Oslo
Personlig varamedlem: Administrerende direktør Sol M. Olving, Bærum
(Pressemelding)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Canberra, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Wellington.

Barne- og familiedepartementet

Underdirektør Helga Berit Fjell utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Jordskiftedommer Lars Kristoffer Lobben utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruks- og matdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning nr. 851/2004/EF om opprettelse av et europeisk senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (smittevernbyrået).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved besøk til India 2.-8. februar 2005.