Offisielt frå statsrådet 28. september 2007

Kongen i statsråd har i dag utnemnd tre nye prostar. Kulturleiar Lars Slettebø utnemnast til prost i Indre Romsdal prosti i Møre bispedøme, sokneprest Ann-Helen Fjeldstad Jusnes utnemnast til prost i Lofoten prosti i Sør-Hålogaland og soknepest Dagfinn Slungård utnemnast til prost i Stjørdal prosti i Nidaros bispedømme.

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. september 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 90 (2006-2007)
Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

St.meld. nr. 41 (2006-2007)
Nordisk samarbeid

 

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om behandling av fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg mv.

 

Justis- og politidepartementet

Endring av forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domsogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.

 

3.      Styrer, utval m.m.

Justis- og politidepartementet

Gjenoppnevning av Helen Sæter til varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for tre år fra 8. oktober 2007.

 

4.      Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Stiftelsen Retretten over Justis- og politidepartementets vedtak 8. juni 2006 om avslag på søknad om støtte, tas ikke til følge.

 

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Roald Sturla Næss utnevnes til ambassadør i Teheran, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tone Tinnes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Forsvarsdepartementet

Brigader Finn Kristian Hannestad utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Operasjonsstaben ved Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sokneprest Ann-Helen Fjeldstad Jusnes utnevnes til prost i Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kulturleiar Lars Slettebø utnemnast til prost i Indre Romsdal prosti i Møre bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet fastsett.
(Pressemelding)

Soknepest Dagfinn Slungård utnevnes til prost i Stjørdal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

 Norge underretter Europol om godtakelse av forslaget til utvidet mandat for samarbeid mellom Norge og Europol til også å omfatte illegal hvitvasking av penger.

 

 

Til toppen