Offisielt frå statsrådet 29. april 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. april 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 54 (2004-2005)
Om samtykke til godtaking av vedtak om vidareutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter som medlemsstatene utsteder)

St.prp. nr. 56 (2004-2005)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

St.prp. nr. 57 (2004-2005)
Om samtykkje til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

St.prp. nr. 58 (2004-2005)
Om samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

St.meld. nr. 34 (2004-2005)
Om Noregs deltaking i den 59. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 58. generalforsamling

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 87 (2004-2005)
Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 55 (2004-2005)
Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits av 7. september 1987, undertegnet i Oslo den 12. april 2005
(Mer)

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)
Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 3 (2004-2005)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 81 (2004-2005)
Om lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 86 (2004-2005)
Om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 89 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre)

Ot.prp. nr. 90 (2004-2005)
Om lov om endringar i mennskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon)

St.meld. nr. 33 (2004-2005)
Fiskefartøyet ”Utvik Seniors” forlis 17. februar 1978
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 82 (2004-2005)
Om midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 85 (2004-2005)
Om lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2004-2005)
Om lov om endringer i jordskifteloven mv.

Moderniseringsdepartementet

Ot.prp. nr. 84 (2004-2005)
Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Ot.prp. nr. 91 (2004-2005)
Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)
Besl. O. nr. 51 (2004-2005) Lov nr. 20

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg
Besl. O. nr. 49 (2004-2005) Lov nr. 21

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.).
Lovens avsnitt I trer i kraft 1. januar 2006.
Lovens avsnitt II og III trer i kraft 1. mai 2005.

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser § 62 trer endringen i nr. 4 av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-4 første ledd bokstav a og bokstav e annet punktum og endringen i nr. 9 av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. § 9-1 i kraft straks.
Besl. O. nr. 60 (2004-2005) Lov nr. 22

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).
Loven trer i kraft 1. mai 2005.
Besl. O. nr. 61 (2004-2005) Lov nr. 23
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.
Lova trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 59 (2004-2005) Lov nr. 24

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke.
Loven trer i kraft 1. juni 2005, med unntak for kirkeloven § 23 første ledd ny bokstav f som trer i kraft 1. juni 2006.
Besl. O. nr. 58 (2004-2005) Lov nr. 25

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Folgefonna nasjonalpark, Hattebergsdalen landskapsvernområde, Ænesdalen landskapsvernområde, Bondhusdalen landskapsvernområde og Buer landskapsvernområde.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Oksøy – Ryvingen landskapsvernområde.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) kapittel 3 om forurensningslovens anvendelse for havner.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

5. Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Zone Forlag over Justis- og politidepartementets avslag av 15. mars 2005 på begjæring om innsyn i sak 200208380. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Kjell Storløkken utnevnes til ambassadør i Hanoi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Knut Hauge utnevnes til ambassadør i Warszawa med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Elisabeth Walaas utnevnes til ambassadør i Zagreb med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Visepolitimester Siri Strøn Frigaard utnevnes til førstestatsadvokat og embetsleder ved det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fra 1. august 2005.

Advokat Jan Fredrik Glent utnevnes til statsadvokat ved det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fra 1. august 2005.

Statsadvokat Ole Kristian Nicolaisen utnevnes til statsadvokat ved det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fra 1. august 2005.

Politimester Hans Sverre Sjøvold åremålsbeskikkes som sjef for Politihøgskolen (rektor) for en periode på inntil seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Christina Christensen konstitueres som underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2004/39 av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF samt om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk til Moskva 8.-9. mai 2005.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Dagfinn Høybråten med ektefelle ved besøk til USA 19.-24. mai 2005.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den sosialistiske republikken Vietnam om et gjeldsbytte i samarbeid med Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) og en tilhørende trepartsavtale mellom Norge, Vietnam og IFAD.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Det opprettes et nytt nasjonalt statsadvokatembete for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet fra og med 1. august 2005.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 76 Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres, overskrides med inntil 10 mill. kroner.

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2004 til idrettsformål, kr 1 200 000 000, fordeles i 2005 i samsvar med et framlagt forslag.
Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler, til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Statlig forsikring for utstillingen ”Fra gullalder til COBRA. Dansk kunst i 150 år” ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Forsikringen gjelder i tidsrommet 20. mai til 2. oktober 2005.

Nærings- og handelsdepartementet

Statens Bankinvesteringsfond avvikles med virkning fra 29. april 2005.

Olje- og energidepartementet

Luster Energiverk A/S gis tillatelse til ny konsesjon for bruksrett og regulering av Kolstadelva i Luster kommune, Sogn og Fjordane.

SKS Produksjon AS gis fornyet tillatelse til utvidelse av kraftproduksjon i Oldereidvassdraget i Nordland.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Med hjemmel i § 10a i lov av 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler får Diakonhjemmet Høgskole med virkning fra 1. mai 2005 rett til å bruke betegnelsen akkreditert høyskole.