Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 29. mai 2009

I statsrådet i dag vart generalløytnant Harald Sunde utnemnd til general i Hæren og beordra til teneste som forsvarssjef frå 1. oktober 2009. Dessutan vart stortingsmeldinga om kvalitet i barnehagen lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. mai 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 80 (2008-2009)
Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 26. januar 2009 om opprettelse av Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 40 (2008-2009)
Norsk humanitær politikk
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 73 (2008-2009)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster
(Pressemelding)

St.prp. nr. 74 (2008-2009)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Jersey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster
(Pressemelding)

St.prp. nr. 81 (2008-2009)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 79 (2008-2009)
Kommunalbanken AS – kjøp av KLPs eierandel
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Kvalitet i barnehagen
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 76 (2008-2009)
Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
(Pressemelding)

St.prp. nr. 75 (2008-2009)
Om jordbruksoppgjøret 2009 – endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 77 (2008-2009)
Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland
(Pressemelding)

St.prp. nr. 78 (2008-2009)
Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland
(Pressemelding)

St.prp. nr. 82 (2008-2009)
Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal – Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likstillingsdepartementet

Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) trer i kraft 1. juni 2009 med unntak av § 18 annet ledd.

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. mai 2009 til lov om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen).
Besl. O. nr. 78 (2008-2009)  Lov nr. 29

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 24. mars 2009 til lov om Husbanken.
Besl. O. nr. 69 (2008-2009)  Lov nr. 30
Lova skal gjelde frå 1. januar 2010.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. mai 2009 til lov om endring i lov 7. juni 1996
nr. 31 om Den norske kirke.
Besl. O. nr. 76 (2008-2009) Lov nr. 31
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endring av forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltingsloven (forvaltningslovforskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om verneplan for Lomsdal – Visten.
(Pressemelding)

4.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Fisker og styrmann Eva Toril Strand oppnevnes som varamedlem til  Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2009 til og med 31. mai 2013.

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varemedlemmer oppnevnes til Riksvalgstyret ved stortingsvalget 2009:

Medlemmer:
1.      Berit Brørby, Jevnaker (Det norske Arbeiderparti), leder
2.      Geir Almåsvold Mo, Oslo (Fremskrittspartiet), nestleder
3.      Odd Einar Dørum, Oslo (Venstre)
4.      Martin Engeset, Sarpsborg (Høyre)
5.      Kari Pahle, Oslo (Sosialistisk Vestreparti)
6.      Jorunn Ringstad, Askvoll (Senterpartiet)
7.      Ivar Østberg, Harstad (Kristelig Folkeparti)

Varamedlemmer:
1.      Asmund Kristoffersen, Tingvoll (for Berit Brørby)
2.      Øistein Lid, Oslo (for Geir Almåsvold Mo)
3.      Sylvi Graham, Oppegård (for Martin Engeset)
4.      Morten Lund, Oslo (for Jorunn Ringstad)
5.      Rolf Reikvam, Sørum (for Kari Pahle)
6.      Borghild Tenden, Bærum (for Odd Einar Dørum)
7.      Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger (for Ivar Østberg)
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klager fra Radio Latin-Amerika, Flerkulturell nettverksgruppe (Fleng), Somalisk Velferdsforening og Black Expression over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 13. mars 2009 om ikke å tildele tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og samtingsvalget 2009 tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Jens Eikaas utnevnes til ambassadør i Praha, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arne Aasheim utnevnes til ambassadør i Mexico med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og likstillingsdepartementet

Assisterende direktør Oddbjørn Hauge utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Harald Sunde utnevnes til general i Hæren og beordres til tjeneste som forsvarssjef med tiltredelse 1. oktober 2009.
(Pressemelding)

Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Klinikksjef John Maxfield Steineger utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste i stillingen som sjef for Forsvarets sanitet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Morten Olaf Sannes utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert tingrettsdommer Mette Thorsen konstitueres som tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse 1. juli 2010.

Konstituert tingrettsdommer Øyvind Strand utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Nini Ring som tingrettsdommer ved Bergen tingrett for perioden 1. juli 2009 til og med 30. april 2010.

Senioringeniør Trygve Pedersen konstitueres som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sjef for Utrykningspolitiet, Odd Reidar Humlegård, åremålsbeskikkes som sjef for Utrykningspolitiet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Direktør Morten Lie åremålsbeskikkes som direktør i Statens bygningstekniske etat for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Vigdis Ytterdal Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overtar styret av Samferdselsdepartementet i tillegg til Kommunal- og regionaldepartementet i den tiden statsråd Liv Signe Navarsete er sykmeldt.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Statsgaranti for kunstutstillingen Edvard Munch und das Unheimliche in der Kunst på Leopold Museum i Wien i Østerrike, for perioden fra og med 23. september 2009 til og med 5. februar 2010.

Forsvarsdepartementet

Norge deltar i EUs anti-piratoperasjon utenfor kysten av Somalia (EUNAVFOR) for en periode på inntil seks måneder.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å inngå nødvendige folkerettslige avtaler knyttet til operasjonen.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt folkehelseinstitutt gis fullmakt til å bestille 4,7 millioner doser pre-pandemivaksine innenfor en ramme av 290 mill. kroner over kap. 710, post 21.

Det opprettes et statsforetak, Norsk Helsenett SF, som eies av staten alene.
Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak gjelder for Norsk Helsenett SF.

Helse- og omsorgsdepartementet skal representere staten som eier av Norsk Helsenett SF.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Tildeling av 416,7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles slik det framgår i samsvar med et framlagt forslag.

Kultur- og kirkedepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Til toppen