Offisielt frå statsrådet 3. februar 2006

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. februar 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp.nr. 40 (2005-2006)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

2. Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til ny Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven for perioden fram til 31. desember 2008:

Medlemmer:
Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, Oslo (leder)
Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
Advokat Karl Inge Rotmo, Trondheim

Varamedlemmer:
For Hanne Inger Bjurstrøm:
Advokat Wenche Elizabeth Arntzen, Bærum
For Elisabeth Lea Strøm:
Advokat Tor Sverre Brustad, Oslo
For Karl Inge Rotmo:
Advokat Anette Barlinn, Oslo
(Pressemelding)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Spesialrådgiver Kim Traavik utnevnes til Norges faste representant ved NATO, Brüssel med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avdelingsdirektør Roger Østbøl utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Frøydis Eldevik utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av protokoll av 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og protokoll av 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen.

Inngåelse av avtale med Israel om gjensidig bistand i tollsaker.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til Torino 17.- 19. februar 2006.