Offisielt frå statsrådet 3. juni 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. juni 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 71 (2004-2005)
Om samtykke til 1) godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU) og 2) inngåelse av avtale om Norge og Islands deltakelse i det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU
(Pressemelding)

St.meld. nr. 38 (2004-2005)
Noregs deltaking i Europarådet i 2003 og 2004

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 100 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

St.prp. nr. 72 (2004-2005)
Om trygdeoppgjeret 2005

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2004-2005)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap” og om endring i gradsnivå for militære embete
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 101 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 73 (2004-2005)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) mv.
Loven trer i kraft 1. oktober 2005.
Besl. O. nr. 50 (2004-2005) Lov nr. 32
(Sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).
Besl. O. nr. 67 (2004-2005) Lov nr. 33

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven).
Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Lov nr. 34

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
Besl. O. nr. 74 (2004-2005) Lov nr. 35

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.
Besl. O. nr. 75 (2004-2005) Lov nr. 36

Utdannings- og forskingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om utdanningsstøtte.
Lov om utdanningsstøtte § 23, Innhenting av opplysninger fra andre, skal gjelde fra 15. juli 2005. Fra samme dato oppheves lov om utdanningsstøtte til elever og studenter av 26. april 1985 nr. 21 § 16.
Lov om utdanningsstøtte kapittel III, Tilbakebetaling, skal gjelde i sin helhet fra 1. januar 2006. Fra samme dato oppheves lov om utdanningsstøtte til elever og studenter av 26. april 1985 nr. 21 §§ 8 – 9a.
Lov om utdanningsstøtte skal gjelde i sin helhet fra 15. august 2006. Fra samme dato oppheves lov om utdanningsstøtte til elever og studenter av 26. april 1985 nr. 21.
Besl. O. nr. 68 (2004-2005) Lov nr. 37

3. Delegasjon av myndigheit

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å gi, endre og oppheve forskrifter i medhold av lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister §§ 3, 5, 14 og 16 til Barne- og familiedepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor i Hæren Harald Sunde beordres til stilling som leder ved Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kontreadmiral Jørgen Berggrav beordres til stilling som leder ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Arnth Bjørnar Lien utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Director of Staff Operations ved Joint Warfare Centre med tiltredelse fra det tidpsunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Avdelingsleder/dommer Inga Merethe Vik utnevnes til domstolleder ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ragnhild Noer, advokat og konstituert lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius, tingrettsdommer Svein Kristensen, statsadvokat Inger Wiig, advokat Petter Christian Sogn, advokat Espen Bergh, advokat Mette Jenssen, advokat Lars Ole Evensen og utredningsleder og konstituert lagdommer Anne Margrethe Samuelson utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunikasjonsdirektør Osmund Kaldheim åremålsbeskikkes som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom De Forente Stater og EØS/EFTA-statene om gjensidig godkjenning av samsvarssertifikater for skipsutstyr.

Undertegning, med forbehold om Stortingets samtykke, av avtale mellom USA og Norge om forhåndslagring i og forsterkning av Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av vedtak om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XIII transport i EØS-avtalen ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA).