Offisielt frå statsrådet 30. juni 2006

I siste statsråd før sommeren ble det i dag behandlet forslag til endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven. Endringene er tiltak for å forhindre tvangsekteskap.

Offisielt fra statsrådet 30. juni 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. juni 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 79 (2005-2006)
Om samtykke til at Norge deltar i det multilaterale gjeldssletteinitiativet ”Multilateral Debt Relief Initiative” (MDRI)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 100 (2005-2006)
Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 98 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 99 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann (endring av nasjonalitets- og bostedskravet).

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 24 (2005-2006)
Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) – strukturen til klareringsstyresmakta.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 95 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 96 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 97 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m (statleg tilsyn med kommunesektoren)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)

Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) gjelder fra
1. september 2006. Lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.) gjelder fra 1. september 2006.

Besl. O. nr. 74 (2005-2006) Lov nr. 36
(Sjå pkt. 4 delegasjon av myndigheit og pkt. 8 andre saker)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m)

Delvis ikraftsetting av lov om endringar i utlendingslova. Endringa i § 27 første ledd bokstav j trer i kraft 13. oktober 2006.
Besl. O. nr. 75 (2005-2006) Lov nr. 37

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 1. juni 2006 til lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover.

Loven trer i kraft 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 51 (2005 – 2006) Lov nr. 38
(Sjå pkt. 7 andre saker)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk).
Besl. O. nr. 81 (2005 – 2006) Lov nr. 39

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Loven trer i kraft 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 80 (2005 – 2006) Lov nr. 40
(Sjå pkt. 4 delegasjon av myndigheit)

Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) trer i kraft 1. juli 2006.
(Sjå pkt. 4 delegasjon av myndigheit)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 8. juni 2006 til lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

Lova tek til å gjelde frå 1. januar 2007
Besl. O. nr. 55 (2005 – 2006) Lov nr. 41

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. april 2006 til lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig namn på Troms fylke, norsk og samisk)

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 47 (2005 – 2006) Lov nr. 42

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Besl. O. nr. 67 (2005 – 2006) Lov nr. 43

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisinkonvensjonen).

Loven gjelder fra 1. september 2006
Besl. O. nr. 68 (2005 – 2006) Lov nr. 44

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.
Besl. O. nr. 69 (2005 – 2006) Lov nr. 45

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 4. april 2006 til lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler).

Loven gjelder fra 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 45 (2005 – 2006) Lov nr. 46
(Sjå pkt. 3 forskrifter)

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. juni 2006 til lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).

Loven om endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS) trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 60 (2005 – 2006) Lov nr. 47

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 mv. (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.).
Besl. O. nr. 61 (2005 – 2006) Lov nr. 48

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. juni 2006 til lov om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr 10 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon).
Besl. O. nr. 62 (2005 – 2006) Lov nr. 49

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven).

Loven trer i kraft 18. august 2006.
Besl. O. nr. 63 (2005 – 2006) Lov nr. 50
(Sjå pkt. 4 delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. juni 2006 til lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)(organisering av rettshjelpsvirksomhet)

Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 64 (2005 – 2006) Lov nr. 51

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Lova gjeld frå 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 78 (2005 – 2006) Lov nr. 52
(Sjå pkt 3 forskrifter)
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.).

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.

Ikraftsetting av lov 28. juni 2002 nr. 55 om endringer i straffeprosessloven mv. § 98, § 102 første ledd annet punktum, § 103 annet ledd første punktum og § 183 første ledd.

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 79 (2005 – 2006) Lov nr. 53
(sjå pkt. 3 forskrifter)
(Pressemelding)

Følgende bestemmelser i lov 21. desember 2005 nr. 130 om endringer i lov

13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover trer i kraft 1. juli 2006: Endringene i lov 8. februar 1980 nr. 2 § 2-5 tredje ledd, § 4-3, § 5-2 tredje ledd og § 5-8 i avsnitt III, avsnitt VII, avsnitt VIII og avsnitt X.

Kultur- og kyrkjedepartemenet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 70 (2005 – 2006) Lov nr. 54

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2006 til lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven).

Lova trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 53 (2005 – 2006) Lov nr. 55

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Loven trer i kraft 1. juli 2007
Besl. O. nr. 71 (2005 – 2006) Lov nr. 56

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i opplæringslova.

Loven gjelder fra 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 72 (2005 – 2006) Lov nr. 57

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2006 til lov om endringer i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF).

Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 54 (2005 – 2006) Lov nr. 58

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 57 (2005 – 2006) Lov nr. 59

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) i somme andre lover.

Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 56 (2005 – 2006) Lov nr. 60

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om erverv og tap av statsborgerskap (statsborgerforskriften) fastsettes.
(sjå pkt. 4 delegasjon av myndigheit)

Forskrift om endringer i enkelte forskrifter og delegeringsvedtak i forbindelse med lov om arbeids- og velferdsforvaltningen fastsettes.

Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen fastsettes.

Vedtak 31. mai 1968 nr. 4285 om delegering av myndighet til Sosialdepartementet etter lov om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av

13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 § 5 første ledd oppheves.

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 4. desember 1992 nr. 915 om sosiale tjenester m.v. fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) fastsettes.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. blir fastsett.

Forskrift om overgangsreglar ved ikraftsetjing av lov 30. juni 2006 om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. blir fastsett.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)
(Pressemelding)

Forskrift om bruk av politiarrest fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) fastsettes.

Forskrift om endring av alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) fastsettes.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 endres.

Miljøverndepartementet

Forskrifter om Verneplan for Oslofjorden – delplan Telemark fastsettes.
(Pressemelding)

Forskrifter om supplerende vern for Oslofjorden – delplan Vestfold fastsettes.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet fastsettes.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

4. Delegasjon av myndigheit

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delegering av myndighet truffet ved Kronprinsreg. res. 9. mai 1980 nr. 8774 vedrørende delegasjon av avgjørelsesmyndighet til fylkesmannen i visse statborgersaker oppheves.

Delegering av myndighet truffet ved kgl. res. 20. august 1999 nr. 950 om delegering av myndighet etter lov om norskriksborgarrett oppheves.

(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 7 andre saker)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 51 §§ 2, 7-9, 20, 24, 27, 29 og 32 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

(Sjå pkt 3 forskrifter)

Delegasjon av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Opphevelse av delegasjonsvedtak fastsatt ved Kronprinsreg. res. 29. april 2005 nr. 378.

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov 30. juni 2006 nr. 40 om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning) del II til å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)§ 2 annet ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) § 3 første punktum delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Domstolene gis myndighet til å oversende rettsanmodninger i medhold av domstolloven § 48 direkte til utenlandsk sentralmyndighet i henhold til Haag-konvensjonen om bevisopptak på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 artikkel 2.

5. Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende oppnevnes til en delegasjon for å forestå gjennomføringen av forhandlinger med EU om vilkårene for en utvidelse av partsforholdet i EØS-avtalen, og fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne ytterligere medlemmer av forhandlingsdelegasjonen:

Ambassadør Oda H. Sletnes, Den norske EU-delegasjonen, leder
Ekspedisjonssjef Elisabeth Roderburg, Utenriksdepartementet, nestleder
Avdelingsdirektør Siri E. Sletner, Utenriksdepartementet
Avdelingsdirektør Irvin Høyland, Utenriksdepartementet
Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Finansdepartementet
Seniorrådgiver Jan Edøy, Kommunal- og regionaldepartementet
Seniorrådgiver Geir Evensen, Fiskeri- og kystdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Med hjemmel i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 27 oppnevnes følgende kretsmeklingsmenn for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2009:

Konsulent Inger Tellefsen, Oslo, Østlandet krets
Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum, Østlandet krets
Lagdommer Åse Berg, Skien, Sørlandet krets
Lagdommer Daniel Lunde, Bergen, Vestlandet krets
Lagdommer Mats Stensrud, Trondheim, Trøndelag krets
Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø, Nordland krets
Lagmann Dag Nafstad, Tromsø, Troms krets
Sorenskriver Inger-Marie Landfald, Hammerfest, Finnmark krets

Fiskeri- og kystdepartementet

Følgende oppnevnes til et utvalg for å utrede samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark:

Tidl. høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, Oslo, leder
Pensjonist Bjarne A. Mørk-Eidem, Oslo
Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vardø
Professor Bjørn Hersoug, Tromsø
Fisker Svein Mathisen, Havøysund
Førsteamanuensis Anita Maurstad, Tromsø
Direktør Audhild Schanche, Kautokeino
Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy, Son
Dr.grad stipendiat Susann Funderud Skogvang, Tromsø
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 blir følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnt:

Sivilingeniør Siri Beate Hatlen, Bærum, leder
Direktør Elsbeth Tronstad, Bærum, nestleder
Stabsdirektør Sverre Bugge, Lørenskog (ny)
Rektor Thorbjørn Myhre, Molde
Seniorrådgiver Ingvild Wold Strømsheim, Oslo
Driftsdirektør Margrethe Sunde, Oslo (ny)

Varamedlemmer til styret:

Direktør Geir Riise, Oslo (ny)
Gruppeleder Vibeke Limi, Bærum
Daglig leder Åsunn Lyngedal, Narvik (ny)
Tidl. stortingsrepresentant Odd Holten, Fredrikstad (ny)

Medlemmer med personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

1. Ordfører Ola Røtvei, Oppdal, medlem (ny, tidl. vara)
Student Synnøve Konglevoll, Oslo, vara (ny)

2. Politisk rådgiver Ole Berget, Leksvik, medlem (ny)
Frisør Bente Thorsen, Karmøy, vara (ny)

3. Varaordfører Lisbeth Axelsen, Os, medlem (ny)
Informasjonsrådgiver Nils Marton Aadland, Meland, vara

4. Diakoniarbeider Kristin Lindberg, Vestvågøy, medlem (ny)
Kommunalråd Odd Anders With, Trondheim, vara (ny)

5. Daglig leder Ola D. Gløtvold, Engerdal, medlem (ny)
Spesialpedagog Britt-Eva Jakobsen, Lensvik, vara

6. Lærer Gjertrud Kjellesvik, Haugesund, medlem (ny)
Rådgiver Arild Skau, Fredrikstad, vara (tidl. medlem)

7. Student May Britt Vihovde, Haugesund, medlem (ny)
Ass. generalsekretær Rita Sletner, Eidsberg, vara (ny)

8. Kommunelege I Ole Johan Bakke, Re, medlem (ny)
Siviløkonom Rolf Nævra, Drammen, vara (ny)

9. Rektor Anne-Karin Nygård, Oslo, medlem, (ny)
Rektor Jan Olav Olsen, Gjerstad, vara (ny)

10. Professor Lise Kjølsrud, Oslo, medlem (ny)
Rådgiver Dag Halgard, Oslo, vara (ny)

11. Rådmann Ole John Østenstad, Førde, medlem (ny)
Rådmann Einar Gaustad, Larvik, vara (ny)

12. Ass. rådmann Gunn Inger Løvseth, Melhus, medlem (ny)
Gruppeleder Tellef Harstveit, Åmli, vara (ny)

13. Selvstendig næringsdrivende Olav Bratland, Stordal, medlem (ny)
Avdelingsleder Anne Grete Fremgaard Kvitberg, Jevnaker, vara (ny)

14. Prosjektleder Margareth Eide Hillestad, Oslo, medlem (ny)
Seniorkonsulent Lina Homme, Røros, vara
(Pressemelding)

Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Det oppnevnes følgende medlemmer til en særskilt nemnd som skal håndtere erstatningsoppgjøret for etterlatte etter de som omkom under Mehamn-ulykken 11. mars 1982:

Høyesterettsdommer dr. juris Magnus Aarbakke, leder, Asker
Domprost Tor B. Jørgensen, Bodø
Spesialist i psykiatri Svetlana Mitic, Asker

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ekspedisjonssjef Harald Neple utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Erik Storm konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Departementskonstituert avdelingsdirektør Pål Haugerud utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Sigrun Holst utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Anette Tjaberg konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Karin Straume utnevnes til fylkeslege i Finnmark med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle klagen fra Thor Johnny Guldhav.

Statsadvokat Anna Haugmoen Karlsen utnevnes til førstestatsadvokat og konstituert førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland utnevnes til statsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Magnus Hauge Greaker som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 2006.

Forlenget åremålsbeskikkelse av politimester Anstein Gjengedal som politimester i Oslo politidistrikt i seks år fra 1. september 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Spesialrådgiver Helga Hjorth utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Kallskapellan Øyvind Andreas Jørgensen utnemnast til prost i Vest-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Sokneprest Bente Heibø Modalsli utnemnast til prost i Bamble prosti i Agder og Telemark bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Sokneprest Ole Jakob Modalsli utnemnast til prost i Aust-Nedenes prosti i Agder og Telemark bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Rådgiver Martin Kildal utnevnes til prost i Indre Helegland prosti i Sør-Hålogaland bispedøme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hege Nygård Wetland utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver John Barstad utnevnes til underdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Morten Smelror åremålsbeskikkes til administrerende direktør ved Norges geologiske undersøkelse for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX ved innlemmelse av direktiv nr. 2005/29 av 11. mai 2005 om urimelig markedspraksis overfor forbrukere (UCP-direktivet).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (forbrukervernsamarbeid).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om ansvarsforsikring for motorvogn (femte motorvognforsikringsdirektiv).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 10/2006 om minstekrav til sikkerhet i tunneler kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samtrafikkevnen mellom elektroniske bompengesystemer i fellesskapet.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2004.

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 4. april 1997 om menneskerettigheter og biomedisin.

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kong om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av Den internasjonale avtale om tropisk tømmer av 27. januar 2006.

Undertegning av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk patentinstitutt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak truffet ved kgl. res. 8. desember 1950 om bevillinger iht. lov om norsk riksborgarrett oppheves.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 delegasjon av myndigheit)

Finansdepartementet

Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del IV (finansieringsvirksomhetsloven) ny § 2-17 femte ledd, lovvedtaket del V (regnskapsførerloven) endret § 9, lovvedtaket del VI (regnskapsførerloven) § 1-7 første ledd nytt fjerde punktum, lovvedtaket del VII (revisorloven) endret § 3-6 og lovvedtaket del IX (forsikringsformidlingsloven) endret § 9-1.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vedtak om tidsavgrensa løyve etter konkurranselova § 13 for Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening til å føre vidare samarbeidet om fastpris for fagbøker og lærebøker for høgare utdanning.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet bemyndiges til å ta ut stevning om avskjed av kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik, og fremme krav om at de utgifter han urettmessig har påført staten tilbakebetales. Likeledes bemyndiges Forsvarsdepartementet til å avgjøre eventuelt spørsmål om anke i saken.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Oppland 2005 – 2008
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Det fattes vedtak om disponering av kompressorplattformen H7.