Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 4. juni 2004

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. juni 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 70 (2003-2004)
Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovleg import og eksport av kulturgjenstandar og ulovleg overføring av eigedomsrett til kulturgjenstandar

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 72 (2003-2004)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2004 mv.

St.prp. nr. 74 (2003-2004)
Om trygdeoppgjeret 2004
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 73 (2003-2004)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”
(Pressemelding)

Helsedepartementet

St.prp. nr. 71 (2003-2004)
Om endringar i statsbudsjettet for 2004 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover (undersøkelse av sjøulykker)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard

Ot.prp. nr. 81 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 42 (2003-2004)
Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu

Ot.prp. nr. 80 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover

Utdannings- og forskingsdepartementet

Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)
Om lov om universiteter og høyskoler

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret.
Besl. O. nr. 65 (2003-2004)  Lov nr. 34

3.      Føreskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. november 1996 nr. 1080 om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om Verneplan for kystregionen i Troms fylke.
(Pressemelding)

4.      Styrer, utval

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen:

1.      Leder: Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
2.      Overlege dr. med. Kari Todnem, Malvik
3.      Diplomøkonom Ann Høgman, NOPEF, LO, Skien
4.      Cand.med. Odd H. Hellesøy, Bergen
5.      Sjømannsprest Petter Skants, Oslo
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Kirkens Sosialtjeneste over Justis- og politidepartementets vedtak          19. mars 2004 på tildelt beløp kr 960 000, tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Jørn Holme gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Justis- og politidepartementet.
(Pressemelding)

Politimester Trond Prytz utnevnes som statssekretær for statsråd Odd Einar Dørum med tiltredelse fra 18. juni 2004.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Buenos Aires, Gunnar Henrikssøn Lindeman, utnevnes tillike til ambassadør i La Paz, Bolivia.

Hjemmebasert ambassadør til det karibiske området, Brit Løvseth, utnevnes til ambassadør i Bratislava, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Tor-Fredrik Johannessen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Hans Jørgen Bender og konstituert statsadvokat Terje Nybøe utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter.

Konstituert statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter.

Politiadvokat Rune Høgberg utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol av 2. mai 1992 (ODA).

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 32/2004 om fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 154/2003 om betalinger i euro på tvers av landegrensene kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 176/2003 om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper kan bli bindende for Norge.

Statsgaranti for norsk kunstutstilling i Emden i Tyskland i 2004-2005.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen