Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 7. august 2015

I statsrådet i dag vart Tone Skogen utnemnd til statssekretær for statsråd Børge Brende i Utanriksdepartementet. Samstundes har Hans Brattskar fått avskil i nåde frå det same embetet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. august 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak).
Lovvedtak 101 (2014-2015)  Lov nr. 81

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i forvarspersonelloven m.m.
Lovvedtak 108 (2014-2015)  Lov nr. 82
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet.
Lovvedtak 107 (2014-2015)  Lov nr. 83
Loven trer i kraft 1. oktober 2015.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger.
Lovvedtak 87 (2014-2015)  Lov nr. 84

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av midlertidig forskrift om bortvisning av personer underlagt reiserestriksjoner fra Svalbard.
Forskriften trer i kraft straks. 

3. Klagesaker m.m.

Kulturdepartementet
Klage fra Norsk teaterråd over Kulturdepartementets vedtak 5. mai 2015 om avslag på søknad om utbetaling av tilbakeholdte driftsmidler for 2014.
Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Hans Brattskar gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Børge Brende.

Avdelingsdirektør Tone Skogen utnevnes til statssekretær for statsråd Børge Brende.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ministerråd Jostein Leiro utnevnes til ambassadør i Buenos Aires, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fagdirektør Tore Nedrebø utnevnes til ambassadør i Islamabad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen konstitueres som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter fra og med 1. september 2015, og inntil videre, dog ikke utover 30. september 2016.

Politiadvokat Folke Åmlid konstitueres som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Lovrådgiver Torunn Salomonsen Holmberg konstitueres som statsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Ole Ingar Ødegård som sorenskriver ved Søre Sunnmøre tingrett fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016.

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes som sjef for Politihøgskolen inntil videre, dog ikke utover 31. august 2016. 

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Inngåelse av protokoll av 23. juni 2014 om Russlands tiltredelse til konvensjon av 16. desember 1988 om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF).