Offisielt frå statsrådet 8. september 2006

Utvalet som skal granske straffesakene mot Fritz Moen er oppnemnd i statsråd i dag. Professor Henry John Mæland vil lede arbeidet.

Offisielt frå statsrådet 8. september 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. september 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 80 (2005-2006)
Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken – Re grense i Vestfold
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 1. juni 2006 til lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl.O nr. 50 (2005-2006) Lov nr. 62

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utanrikssaker

Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon fastsettes.

Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland fastsettes.

4. Styrer, utval

Utenriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende oppnevnes til delegasjon til De forente nasjoners 61. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Ambassadør Johan Ludvig Løvald
Stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn
Stortingsrepresentant Olemic Thommessen
Stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen
Stortingsrepresentant Torfinn Opheim
Stortingsrepresentant Solveig Horne
Stortingsrepresentant Anna Ljunggren
Stortingsrepresentant Trond Helleland
Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland
Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn
Stortingsrepresentant Saera Khan
Stortingsrepresentant Thomas Breen

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes til et utvalg for å granske straffesakene mot Fritz Moen:

Professor Henry John Mæland, Bergen
Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, Hamar
Tidl. fylkespsykiater Ingrid Lycke Ellingsen, Drammen
(Pressemelding)

5. Utnemningar m.m.

Utenriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Lars Andersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Hege Christin Haukaas utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert visepolitmester Hans Halvorsen utnevnes til visepolitimester i Oslo.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen ved innlemmelse av direktiv 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om tverrnasjonale fusjoner av selskaper med begrenset ansvar.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved deltakelse på FNs 61. generalforsamling i New York, USA i tiden 16. – 21. september 2006.

Til toppen