Offisielt frå statsrådet 9. august 2019

I statsrådet i dag vart Bente Johanne Kraugerud utnemnd til direktør i Noregs Høgsterett.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. august 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Øystein Bogen over Justis- og beredskapsdepartementets avslag 6. mars 2019 på krav om innsyn i dokument 97 i sak 14/8384 tas ikke til følge.

2. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Hellas, Frode Overland Andersen, tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

Utnevning av ambassadør i Folkerepublikken Kina, Signe Brudeset, tillike til ambassadør i Ulan Bator, Mongolia.

Utnevning av ambassadør i Australia, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Funafuti, Tuvalu.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Ingvild Wold Strømsheim og avdelingsdirektør Vibeke Trålim til avdelingsdirektører i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av økonomidirektør Jeanette Andersen Toverud til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av forhandlingsleder Bente Johanne Kraugerud til direktør i Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt høyesterettsjustitiarius bestemmer.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Torkel Fuglerud til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter i forbindelse med mellomoppgjøret 2019.