Historisk arkiv

Økning av kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag formelt besluttet å benytte fullmakten til å øke kostnadsrammen for Nødnett med 110 mill kroner til 1 139 mill. kroner. Dette innebærer ingen kostnadsøkning ut over det som det ble redegjort for i pressemelding av 5. juni 2009.

Direktoratet for nødkommunikasjon har forhandlet med leverandøren om en tilleggsavtale som fastsetter nødvendige endringer av spesifikasjoner for brannvesenets, helsetjenestens og politiets leveranser. I tillegg fastsetter tilleggsavtalen ny fremdriftsplan for utbyggingen av første trinn. Avtalen bidrar til en kontrollert avslutning av Nødnetts første byggetrinn.

Beslutningen om å øke kostnadsrammen er den formelle godkjennelsen av økningen av kostnadsrammen for første byggetrinn. Nærmere opplysninger om dette  fremgår av St. prp. nr. 83 (2008-2009), som ble fremmet første halvår 2009,  jf. Innst. S. nr. 346 (2008-2009).

Nytt nødnett. Stortinget har besluttet utbygging av et nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene - Nødnett. Utbyggingen innebærer en stor samfunnsmessig satsing for å nå målet om økt sikkerhet og bedre beredskap i Norge. Nødetatene har behov for å erstatte dagens gamle radiosystemer. Nødnett vil være et viktig verktøy i det daglig arbeidet som brann, helse og politi utfører for publikum. Første byggetrinn omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble etablert 1. april 2007. DNK har hovedansvaret for oppbyggingen av det omfattende telekommunikasjonssystemet på statens side, og skal eie og forvalte Nødnett på vegne av staten.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er settestatsråd for justisministeren for forhold som gjelder Nokia Siemens Networks som leverandør til nødnettet.

 


 

Til toppen