Økt kapasitet for Tvisteløsningsnemnda

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Endring i forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven.

Arbeids- og sosialdepartementet endret 23. juni forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. Nemnda, som er et partssammensatt tvisteløsningsorgan, behandler blant annet tvister om fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, permisjonsrettigheter, rett til redusert arbeidstid og rett til fleksibel arbeidstid.

På grunn av en betydelig økning i tvisteløsningsnemndas saksmengde er det nødvendig å øke nemndas kapasitet.

Det er derfor vedtatt forskriftsendringer som skal bidra til at nemnda holder tritt med saksmengden. Det viktigste grepet som gjøres er å øke antallet faste medlemmer i nemnda fra tre til ni. I tillegg gjøres noen mindre endringer som skal effektivisere nemndsbehandlingen, samt forenkling og klargjøring av frister for å fremme sak for nemnda. 

Forskrift om endringer av forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven