Omsorg gjennom mat og måltider

Innlegg av statssekretær Lisbeth Normann

Først vil jeg takke for anledningen til å være her i dag. Det er flott å se at så mange har kommet hit.

Jeg er glad for denne muligheteen til å rette oppmerksomheten mot et felt som har stor betydning – mat og omsorg. Mat og omsorg er et felt som berører flere sektorer, noe foredragene og deltakerne her i dag viser.

I invitasjonen står det at mat ikke bare er ernæring – men også mye mer. For de fleste mennesker er måltidene en viktig sosial begivenhet. Mat og måltider er smak, lukt og opplevelse. Det er kultur, tradisjon og identitet, og det er ofte selskap og fellesskap med andre.

Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Mat og måltider er en viktig del av omsorgstjenestenes virksomhet, både i omsorgsboliger og i hjemmetjenesten.

Ofte kan det være vanskelig å oppfylle alle måltidets funksjoner i en travel sykehjemshverdag eller for en tjenestemottaker som bor alene og mottar hjelp hjemme.

Et godt kosthold er avgjørende for fysisk og psykisk helse og trivsel. Sykdom og ensomhet kan gi nedsatt matlyst, og tygge- og svelgeproblemer kan gjøre det vanskelig å få i seg mat med normal konsistens. 

Mange av omsorgstjenestens brukere har problemer som underernæring, feilernæring eller fedme. Det er derfor viktig at vi har tjenester som legger til rette for god ernæring og for at måltidet er en god opplevelse, et fellesskap og en tradisjon.

En ny rapport fra Danmark viser at mat har stor betydning for opplevelsen av livskvalitet, god helse og evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter. Erfaringene viser at spisevenner eller spisefellesskap kan ha en god effekt på funksjonsevnene og livskvalitet. (Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernærings-intervention blandt skrøbelige underernærede ældre. Socialstyrelsen, jan. 2014)

Denne regjeringen ønsker at omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet. Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helse-og omsorgstjenester med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet.

Regjeringsplattformen slår fast at regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet, stimulere til et sunnere kosthold, legge til rette for økt fysisk aktivitet og inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Vi er opptatt av å styrke kunnskap og kompetansen i tjenestene. Vi har derfor styrket midler til Kompetanseløftet med 50 mill. kroner. Disse midlene går til kommunene og legger til rette for mer voksenopplæring og desentralisert høyskoleutdanning. 

For å styrke kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgssektoren vil vi også arbeide videre med kvalitetsindikatorer, blant annet basert på bruker – og pårørendeerfaringer. Ernæring og mat er viktige innsatsfaktorer også i dette arbeidet.

Rett mat til rett tid krever kompetanse og samarbeid på flere nivåer og mellom flere sektorer. Godt tverrfaglig samarbeid og tydelig ansvarsfordeling er avgjørende for å lykkes med å gi et tilbud om næringsrik mat og positive opplevelser omkring måltidet. 

Tilskuddsordningen ernæringskompetanse i pleie- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke ernæringskompetansen i hele omsorgssektoren. Dette er en tilskuddsordning som forvaltes av Helsedirektoratet, og midlene skal nå ansatte i den kommunale omsorgstjenesten. Satsingen inngår i Kompetanseløftet 2015, som har som hovedmål å bidra til å sikre de kommunale helse- og omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. Eksempler på tiltak kan være utvikling av opplæringspakker/- materiell, kurs og veiledningstilbud.

Jeg har lyst til å særlig nevne ett av tiltakene som blir finansiert gjennom tilskuddsordningen. Det er utviklet et e-læringsprogram i ernæring rettet mot helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.  Bakgrunnet for prosjektet var et behov for å sikre grunnkunnskap i helse- og omsorgstjenestene.  På kurset lærer man blant annet om mattilbudet, å lage en ernæringsplan og om oppfølging av pasienter. Ca 1300 ansatte i Bergen kommune har gjennomført kurset, og planen er at mange flere skal gjennomføre det. Erfaringene og tilbakemeldingen er gode. Det er samtidig satset på å etablere ernæringskontakter på de ulike tjenestestedene. E- læringskurset blir om kort tid lagt ut på de nasjonale nettsidene til utviklingssentrene. På den måten blir kurset gjort tilgjengelig for ansatte i alle kommuner og da kan også andre nyte godt av de gode erfaringene vi ser fra Bergen. 

Kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus er grunnleggende for forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer, feil- og underernæring. Derfor er det gjennom Nasjonal faglig retningslinje for å forebygge og behandle underernæring ( 2009) tydeliggjort et krav om at alle som møter helse- og omsorgstjenesten skal få en ernæringskartlegging og individuelt tilpasset tilbud ut fra behov. Kosthåndboken dekker hele helse- og omsorgstjenesten og ble utgitt i 2012.  Målsettingen med Kosthåndboken er å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet. Den er et praktisk redskap som bidrar til at alle som mottar hjelp og oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten tilbys et forsvarlig kosthold. Målgruppen er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell i hele helse- og omsorgstjenesten. Kosthåndboken er et verktøy for hvordan man i praksis kan få til dette. Dere finner den på Helsedirektoratets nettsider i nedlastbar pdf- form og den kan også bestilles gratis fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har gitt oppdrag til Høgskolen i Østfold om å gjennomføre en ny landsomfattende spørreundersøkelse om mat og måltider i sykehjem. Den siste ble gjennomført i 2007. Det blir spennende om kartleggingen vil vise bedring fra forrige undersøkelse. 

Statens helsetilsyn har hatt en fireårig satsing (2009 – 2012) på tilsyn med tjenester til eldre. Tilsynet viste at to av tre sykehjem hadde avvik på ernæringsområdet. Gledelig nok har tilsynet virket bevisstgjørende og gitt impulser til forbedrings – og endringsarbeid, og en oppfølgingsrapport i2013 viste at prosedyrer og oppfølging av ernæring på sykehjemmene har blitt bedre. Fylkesmannen og kommunene er viktige pådrivere i ernæringsarbeidet og fortsetter å ta initiativ til kurs og seminarer rundt god ernæringspraksis. Rapporten fra Helsetilsynet viste at under en tredjedel av rapportene fra tilsynene blir politisk behandlet.  Kommunene har en viktig oppgave her.

I 2012 fikk vi Folkehelseloven. Gjennom den har kommunene som sådan, og ikke bare helse- og omsorgstjenesten, fått plikt til å ha oversikt over status og utfordringer på helseområdet og vedta og gjennomføre helhetlige planer for å møte disse utfordringene. Folkehelseloven omfatter også fylkeskommunen og staten som skal støtte opp om kommunenes arbeid. Dette innebærer blant annet å bidra med data om helse- og påvirkningsfaktorer, der kompetanse, mulighet for og tilrettelegging for aktivitet og et godt kosthold er faktorer som har betydning. Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og  påvirkningsfaktorer. Her har dere en viktig rolle, for at vi skal bli enda bedre på å forebygge.

Påvirkningsfaktorene for helse finnes i flere sektorer og folkehelsen innebærer at staten også må bli bedre til å jobbe på tvers. Dette er fulgt opp gjennom Folkehelsemeldingen, som et samlet storting stilte seg bak. Dagens initiativ fra Landbruks- og matministeren på dette temaområdet er et godt eksempel på samarbeid på tvers av sektorene. Mat og ernæring er gjennomgående tema i folkehelsemeldingen, siden det berører oss alle hele livet, på alle arenaer. I tilknytning til oppfølging av Folkehelsemeldingen etablerer vi en tverrdepartemental gruppe som skal sikre oppfølging i de ulike sektorene. Videre vil vi samarbeide tett med frivilligheten og etablere en møteplass med de frivillige. Vi vil også etablere en god dialog med næringsmiddelinsdustrien som er viktig for utvikling av og tilgangen på produkter.

 

Programmet ser spennende ut, og jeg vil takke for meg med å ønske dere en flott dag!

 

 

 

Til toppen