Langskip

Oppdaterte kostnadsestimater for Norcem og Northern Lights

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På vegne av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjort en supplerende kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Norcem og transport- og lagerprosjektet til Northern Lights.

For Norcem og Northern Lights samlet er forventede investerings- og avviklingskostnader omtrent på nivå med de prisjusterte estimatene som lå til grunn for investeringsbeslutningen for Langskip i 2020 (KS2). Forventede investeringskostnader («P50») er 14,6 milliarder 2023-kroner, sammenlignet med 14,4 milliarder. 2023-kroner i KS2.

Sammenlignet med KS2 er estimatet for investeringskostnader for Norcem økt med om lag 1,3 milliarder 2023-kroner, mens estimatet for Northern Lights er redusert med om lag 1 milliarder 2023-kroner.

Forsinkelse

Norcem har gjennomført en fremdriftsanalyse som viser forventet oppstart av prosjektet 1. mars 2025. Dette er om lag seks måneder senere enn opprinnelig estimat. Ekstern kvalitetssikrers vurdering er at det er sannsynlig med senere ferdigstillelse fordi prosjektet er det første i sitt slag, og at det dermed er risiko i forbindelse med testing og oppstart.

— Vi er lenger enn halvveis i gjennomføringen, og det er positivt at de samlede investeringskostnadene ligger på nivå med det som ble lagt til grunn ved investeringsbeslutning, til tross for pandemien og krigen i Ukraina. Rapporten gir oss samtidig et godt faktagrunnlag for dialogen vår med Norcem om håndtering av kostnadsøkningen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Rapporten er tilgjengelig her: