Ordinært sjølaksefiske i Finnmark i 2023, med pukkellaks som bifangst

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hovedinnsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til dette etter et godt og konstruktivt konsultasjonsmøte med Sametinget i dag, fredag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det ventes et stort innrykk av pukkellaks til norskekysten i 2023. For å øke uttaket av pukkellaks i sjø, sendte regjeringen i mars ut et forslag om et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark. Dette skulle skje  mellom 20. juni og 15. juli, med kilenøter med mindre maskevidder, og skulle erstatte det ordinære sjølaksefisket i 2023. Forslaget var basert på Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings kartlegging av hvilke konsekvenser et fiske etter pukkellaks i sjø vil ha for annen anadrom laksefisk.

- Jeg er glad for at vi gjennom høringen er kommet fram til en løsning der fiskere med erfaring og kompetanse, forvaltning og forskning sammen skal bidra til å bekjempe denne fremmede og uønskede arten. Denne saken vet jeg opptar folk særlig på Finnmarkskysten, og jeg er trygg på at vi nå er kommet fram til en god løsning i kampen mot pukkellaksen. Fra fiskerimyndighetenes side har invasjonen over tid vært en bekymring med tanke på sykdomsoverføring til annen villfisk og oppdrettsnæringen, og jeg har hele veien vært opptatt av at aktive fiskere kan bidra på en god måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Pukkellaks
Det ventes et stort innrykk av pukkellaks til norskekysten i 2023. Foto: Eva B. Thorstad, NINA

Etter gjennomgang av høringsinnspillene og konsultasjoner med Sametinget og berørte rettighetshavere, har regjeringen besluttet at den beste løsningen vil være å ta pukkellaks som bifangst i det ordinære sjølaksefisket. I tillegg vil det gjennomføres forskningsprosjekter for fangst av pukkellaks i sjø med snurpenot og modifiserte kilenøter i 2023. Dette vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag frem mot pukkellaksinnrykket i 2025. Regjeringen oppfordrer også fiskere med erfaring og kompetanse eller andre som har gode prosjekter for uttak av pukkellaks i sjø om å søke Miljødirektoratet om dette

- Vi har tatt hensyn til innspillene som har kommet og det som er viktig  for den sjøsamiske kulturen. Sjølaksefiskerne vil kunne bidra til uttak av  pukkellaks gjennom sitt fiske. Det er helt sentralt at fisket etter pukkellaks ikke øker dødeligheten av villaks, sjøørret eller sjørøye. Da er den beste løsningen å ta ut pukkellaks som bifangst i det ordinære sjølaksefisket, sier Eide.

Av hensyn til de sårbare laksebestandene i Tanavassdraget blir det ikke åpnet for sjølaksefiske i Tanafjorden og i det området utenfor fjorden hvor laksefisket er foreslått stengt. For å redusere oppgangen av pukkellaks i Tana, planlegges en pukkellakssperre i nedre del av vassdraget. Hovedinnsatsen mot pukkellaks gjøres i vassdrag, og det planlegges pukkellaksfeller i rundt 30 elver i sommer, i hovedsak i Øst-Finnmark.

Faktaboks: Pukkellaksinnsats sesongen 2023

  • Stortinget har bevilget 25,3 millioner kroner over statsbudsjettet til bekjempelse av pukkellaks.
  • Det er planlagt å sette opp rundt 30 pukkellaksfeller i Finnmark. Særlig er Øst-Finnmark prioritert der man venter at innrykket av pukkellaks er størst. I tillegg vil det bli andre tiltak i flere mindre vassdrag i Troms og Finnmark.
  • Det blir inngått avtaler om drift av fiskefellene, der staten dekker utgifter til lønn, kjøregodtgjørelse og nødvendig arbeidsutstyr.
  • Forskningsrådet har bevilget ti millioner kroner til utvikling av teknologi med kunstig intelligens som skal brukes i uttak av pukkellaks.
  • I tillegg til det ordinære sjølaksefisket med fangst av pukkellaks som bifangst, vil det gjennomføres forskningsprosjekter for å høste erfaringer gjennom 2023-sesongen.