Produksjonstilskudd - endelige satser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har torsdag 25. januar fastsatt de endelige satsene for den planlagte utbetalingen 21. februar av produksjons- og avløsertilskudd fra Landbruksdirektoratet.

I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjons- og avløsertilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved den påfølgende søknadsomgangen for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Før utbetalingene av tilskudd kan gjennomføres, må Landbruks- og matdeparte­mentet i samsvar med gjeldende jordbruksavtale fastsette de endelige satsene for tilskudds­ordningene. Dette med grunnlag i ny informasjon om samlet omsøkt antall foretak, areal og husdyr. Denne informasjonen viser at satsene for tilskuddene som nå kommer til utbetaling i februar, kan settes lik de foreløpige satsene som avtalepartene i fellesskap vedtok ved fordelings­forhandlingene i 2017. Det innebærer at norske bønder nå mottar en tilskudds­utbetaling på nivå med det de la til grunn ut fra fjorårets jordbruksoppgjør.

Den samlede tilskuddsutbetalingen blir noe lavere enn bevilgningen. Midlene som denne differansen utgjør, vil bli disponert av avtalepartene i fellesskap ved årets jordbruksoppgjør.

Mer informasjon om tilskuddsutbetalingen i februar vil bli lagt ut på