Rapport om behandling av utvisningssaker som berører barn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ekstern arbeidsgruppe ledet av lagdommer Elizabeth Baumann har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn.

Arbeidsgruppen, som ble nedsatt av Solberg-regjeringen, har sett på saker som gjelder utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven og hvor den som utvises har barn i Norge. Rapporten, som er overlevert Justis- og beredskapsdepartementet, fastslår at det i første rekke er et politisk spørsmål hvorvidt praksis bør mykes opp. Arbeidsgruppen har ikke funnet noen avgjørende forskjeller mellom dagens praksis og Norges folkerettslige forpliktelser.

– Jeg er glad for denne omfattende og grundige rapporten, som gir departementet et godt grunnlag for å vurdere dilemmaer og spørsmålet om eventuelle nye tiltak på dette området, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

En samlet arbeidsgruppe foreslår blant annet at det som hovedregel ikke bør utvises dersom det ikke er reell mulighet for familien til å fortsette familielivet i et annet land i utvisningsperioden, for eksempel fordi en av familiemedlemmene risikerer forfølgelse der eller lignende. Det foreslås også flere tiltak for å styrke de prosessuelle rettighetene i ulike sammenhenger. For eksempel foreslås det tiltak for raskere avklaring av om den som har vært utvist for en periode, skal få oppholdstillatelse etter utvisningsperioden for å gjenoppta familielivet i Norge.

Flertallet i arbeidgruppen har foreslått kraftigere oppmykinger i flere av konklusjonene.  

– Arbeidsgruppen slår fast at det har skjedd synlige oppmykinger i den senere tid, blant annet gjennom høyere bevissthet rundt hensynet til barn og mer kortvarige innreiseforbud. Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Les rapporten her

Les sammendrag av rapporten her