Regionale smitteverntiltak i fleire kommunar i Vestland

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringa innfører regionale tiltak i fleire kommunar i Vestland for å få ned smitten.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har følgt situasjonen i Vestland dei siste vekene. Det har vore stigande koronasmitte over tid i regionen.

– Det er stor pågang av pasientar og høge tal på sjukmeldingar og anna fråvær i helsetenestene både i kommunane og på sjukehusa. I tillegg er sjukehusa i regionen i gul beredskap. Situasjonen er svært utfordrande. Difor set vi i verk tiltak her nå, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Desse regionale tiltaka vert innførte med forskrift:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det er også anbefalt å bruke munnbind der det er mykje folk og vanskeleg å halde avstand, til dømes når du skal hente jakka di etter eit arrangement samstundes med mange andre eller er på veg ut av ein fotballstadion. Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje medan ein sit på ein fast tilvist plass eller ved eit bord på serveringsstad.
 • Påbod om at arbeidsplassar der heimekontor er mogleg utan at det går utover viktige og naudsynte tenester, skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå heile eller deler av uka.
 • Antallsbegrensninger for private arrangement innadørs. Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale.
 • Plikt for serveringsstader og arrangørar til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve.
 • Krav om sitjeplassar for serveringsstader med skjenkeløyve. Det kan maksimalt vere 600 i publikum på innandørs arrangement utan faste tilviste plassar. Dei skal delast i kohortar som ikkje er større enn 200.

Tiltaka er dei same som blei iverksette for Oslo kommune og fleire kommunar i Innlandet og Viken fylke i går.

Forskrifta om regionale tiltak gjeld for følgjande kommunar i føretaksområdet til Helse Bergen:

 • Alver
 • Askøy
 • Austevoll
 • Austrheim
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Kvam
 • Osterøy
 • Modalen
 • Samnanger
 • Vaksdal
 • Voss
 • Øygarden

Helsedirektoratet støttar statsforvaltaren i oppmodinga om at følgjande kommunar følgjer smittesituasjonen i eigen kommune tett og kontinuerleg vurderer behovet for forsterka tilrådingar og tiltak: Eidfjord, Fedje, Gulen, Masfjorden og Ulvik.

Dei regionale tiltaka vil tre i kraft i dag, fredag 3. desember klokka 21, og gjeld inntil vidare.